Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod LIC novinky
NL-LICnovinky

PharmDr. Přemysl Černý, vedoucí Lékového informačního centra (LIC) FN u sv. Anny v Brně pro vás pravidelně  vyhledává,  a zpracovává do zkrácené podoby novinky z  medicínských a farmaceutických zdrojů.

kontakt:  543 182 176, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScriptCrisaborol zlepšuje lehkou až střední atopickou dermatitidu (AD) u dětí a dospělých PDF Tisk Email
Crisaborol 2% topická mast je NSAID inhibitor PDE4. Zvyšuje intracelulární cAMP a tím potlačuje aktivitu cesty odpovědné za produkci zánětlivých cytokinů. Dr. Lawrence F. Eichenfield a kolektiv z Rady Children's Hospital v San Diegu v Californii provedli 2 klinické studie fáze 3 u pacientů starších 2 let s lehkou až střední AD postihující ≥ 5% tělesného povrchu (BSA). Účastníci byli randomizováni v poměru 2:1 na léčbu 2x denně crisaborolem nebo masťovým základem po dobu 28 dnů. Primárním výstupem byl úspěch v ISGA (Investigator’s Static Global Assessment) jako clear/0 nebo téměř clear/1 s ≥ 2-grade zlepšením od výchozího stavu 29. den. Intent-to-treat populační studie AD-301 a 302 zahrnovaly 503:256 a 513:250 pacientů crisaborol:základ, respektive. Střední věk ve studijní populaci byl kolem 12 let.
U signifikantně více pacientů se objevil úspěch v ISGA s crisaborolem než se základem 29. den (P = 0,038 a P < 0,001 pro studie 301 a 302, respektive), s větším procentním výsledkem clear/0 nebo téměř clear/1 ISGA (P = 0,005 a P < 0,001). U signifikantně více pacientů s crisaborolem se objevil úspěch v ISGA dříve než u základu, determinováno Kaplan-Meierovou analýzou (log-rank P < 0,001).
Crisaborol měl příznivý bezpečnostní profil a většina nežádoucích příhod ve spojení s léčbou byla lehkého charakteru. Bolest v místě aplikace hlásilo více pacientů s crisaborolem (4,4%) než se základem (1,2%). Žádná závažná nežádoucí příhoda vyžadující léčbu nebyla u crisaborolu hlášena. Navíc nebyl objeveny žádné klinicky závažné rozdíly mezi crisaborolem a základem u vitálních znaků, elektrokardiogramu a klinických laboratorních parametrů. Poměr vystoupení ze studie kvůli nežádoucím účinkům byl u obou skupin 1,2%.
Studie podpořil Anacor Pharmaceuticals, Palo Alto, Califronia.
V prodloužené open-label pivotní studii zaznamenalo 65% pacientů více jak 1 nežádoucí příhodu vyžadující léčbu (TEAE), ale všechny byly lehké až střední. Po skončení předchozí studie bylo 517 pacientů (střední věk 11,7 roku), kteří zvolili pokračování léčby, zahrnuto do multicentrické open-label bezpečnostní studie v délce 48 týdnů. Výzkumníci zkoumali tyto pacienty každé 4 týdny na závažnost AD pomocí škály ISGA a léčili je podle potřeby (podle závažnosti ISGA ≥2 – lehká) ve 4týdenních cyklech crisaborolem.
TEAEs u alespoň 5% pacientů zahrnovaly AD (11,2%), infekci horních cest dýchacích (10,3%) nasofaryngitidu (7,7%), kašel (6,8%) a pyrexii (5,6%). Z 54 pacientů (10,2%) hlásících TEAEs bylo 32 ve věku 2-11 let (10,4%), 16 ve věku 12-17 let (11%) a 6 ve věku 18 a více let (9,5%). TEAEs hlášené 1 a více procenty pacientů zahrnovaly AD (3,1%), bolest v místě aplikace (2,3%) a infekci v místě aplikace (1,2%). Nevyskytly se žádně kožní nežádoucí reakce jako atrofie v místě aplikace a telangiectasie. Celkově bylo hlášeno 7 závažných TEAEs, z nichž žádná nebyla považována v souvislosti s léčbou. Přerušilo nebo ukončilo léčbu 33 pacientů (6,4%) kvůli TEAEs a 9 (1,7%) vystoupilo z prodloužené studie kvůli TEAEs.
Zdroj: 2016 American Academy of Pediatrics (AAP) National Conference and Exhibition. Presentation title: Phase 3 Studies Treating Children and Adult Patients With Mild to Moderate Atopic Dermatitis With Crisaborole Ointment, a Novel, Nonsteroidal, Topical Anti-Inflammatory, Phosphodiesterase 4 Inhibitor. Abstract 319937
 
Presentation title: Long-term Safety of Crisaborole, a Novel, Nonsteroidal, Topical, Anti-inflammatory, Phosphodiesterase 4 Inhibitor in Children and Adults with Mild to Moderate Atopic Dermatitis. Abstract 319934
 
 
Sacubitril/valsartan snižuje nežádoucí projevy srdečního selhání (HF) se sníženou ejekční frakcí (HFrEF) PDF Tisk Email
Dr. Ulrik M. Mogensen a kolektiv z Copenhagen University Hospital v Dánsku zkoumali vliv kombinace sacubitril/valsartan na sérovou kyselinu močovou (SUA), která je spojována se zhoršením HF u HFrEF. Data ze studie PARADIGM-HF (Prospective Comparison of ARNI with ACE-I to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure) byla pivotní. Sacubitril je inhibitor neprilysinu, valsartan blokuje angiotensinový receptor. Ve studii léčba kombinací snížila kardiovaskulární smrt a HF hospitalizace o 20% ve srovnání s ACE-I enalaprilem.
V další analýze byla data 8213 pacientů ve studii zkoumána na souvislost se SUA a primárním složeným výstupem kardiovaskulární smrti nebo HF hospitalizace, nebo každou komponentou zvlášť, a mortalitou z jakékoliv příčiny. K tomu byli pacienti stratifikováni do kvintilů podle hladiny kyseliny močové (Q1 <5,3 mg/dl; Q2 5,3-6,2 mg/dl; Q3 6,3-7,2 mg/dl; Q4 7,3-8,5 mg/dl; Q5 8,6-17,1 mg/dl). Souvislost vzala do úvahy i řadu výchozích prognostických variant. Vyšší hladiny SUA byly spojeny s několika charakteristikami připomínajícími více pokročilé HF. Délka trvání HF byla delší, skupina NYHA byla horší, historie předchozí HF hospitalizace byla častější, ejekční frakce levé komory byla nižší, systolický TK byl nižší (119 vs 123 mmHg) a stanovený poměr glomerulární filtrace byl nižší (57,4 vs 76,6 ml/min/1,73m2). Srdeční tepová frekvence byla vyšší, stejně jako N-terminal B-typu natriuretického peptidu.
Rizika, vyjádřená jako přepočtené riziko nebezpečí (aHR) Q5 ve srovnání s Q1, byla primárním složeným výstupem (aHR 1,30; 95% CI 1,11 až 1,53; P = 0,001), kardiovaskulární smrt (aHR 1,45; 95% CI 1,18 až 1,78; P < 0,001), HF hospitalizace (aHR 1,41; 95% CI 1,14 až 1,74; P = 0,002) a mortalita z jakékoliv příčiny (aHR 1,38; 95% CI 1,15 až 1,66; P = 0,001). Sacubitril/valsartan snižoval SUA za 12 měsíců více než enalapril s léčebným rozdílem -0,25 mg/dl (95% CI 0,18 až 0,33; P < 0,001).
Výzkumníci uzavírají, že SUA byl nezávislý prediktor zhoršených výstupů v PARADIGM-HF i po multivariabilním přepočtu. Ve srovnání s enalaprilem sacubitril/valsartan snižoval SUA a zlepšoval výstupy nezávisle na hladinách SUA. Studie byla podpořena Novartisem – výrobcem přípravku Entresto.
 
Zdroj: 20th Annual Scientific Meeting of the Heart Failure Society of America (HFSA). Presentation title:Sacubitril/Valsartan Reduces Serum Uric Acid Level, an Independent Predictor of Adverse Outcomes in HFrEF: Results From PARADIGM-HF. Abstract 036
 
 
Dupilumab vykazuje signifikantní zlepšení symptomů atopické dermatitidy (AD) PDF Tisk Email
Dupilumab je plně humánní monoklonální protilátka zaměřená proti podjednotce receptorů IL-4 a IL-13, čímž tyto cytokiny blokuje. IL-4 a IL-13 jsou považovány za jedny z mediátorů zánětlivé choroby AD.
Dr. Eric L. Simpson a kolektiv z Oregon Health & Science University v Portlandu v Oregonu provedli studie SOLO 1 a 2, obě byly identicky navržené jako randomizované, dvojitě slepé a mezinárodní. Studie zahrnovaly 671 a 708 dospělých s AD postihující středně 50% BSA (tělesného povrchu) a která nebyla kontrolována topickou medikací. Pacientům nebylo dovoleno užívat jinou medikaci během studie. Pacienti dostávali subkutánně dupilumab 300 mg každý týden nebo 2 týdny versus placebo.
Pacienti v obou režimech dupilumabu vykázali zlepšení od výchozího stavu v IGA (Investigator’s Global Assessment baseline scores) 16. týden (primární endpoint) v procentuální změně -72,0 a -72,3 vs -37,5 u placeba (P < 0,0001) v SOLO 1, a -67,1 a -69,1 vs -30,9 u placeba (P < 0,0001) v SOLO 2. Podobné výsledky byly pozorovány u obou dávkových režimů v obou studiích. Střední procentní změna od výchozího stavu u pruritu pomocí numerické poměrové škály byla -51,0 u týdenního a -48,9 u 2týdenního dupilumabu vs -26,1 u placeba v SOLO 1, a -44,3 a -48,3 u  dupilumabu, respektive, vs -15,4 u placeba v SOLO 2. Došlo k signifikantní redukci svědění již za 2 týdny u obou dupilumabových skupin vs placebo, což pokračovalo do 16. týdne. Anxieta a kvalita života byly také zlepšeny u dupilumabu podle HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale scores) a změnily se o 5,2 bodu u obou dupilumabů v SOLO 1 vs o 3,0 bodu u placeba (P = 0,0006 2týdenní; P = 0,0003 týdenní), a o 5,1 u týdenního a 5,8 bodu u 2týdenního dupilumabu, respektive, vs 0,8 bodu u placeba (P < 0,0001 pro oba) v SOLO 2.
Nežádoucí příhody (AE) lehké až střední závažnosti byly hlášeny aspoň u 5% pacientů s dupilumabem, včetně konjunktivitidy, alergické konjunktivitidy a reakcí v místě aplikace. Léčbu vyžadující AE zahrnovaly exacerbaci AD, reakce v místě aplikace a nasofaryngitidy.
Studie podpořily Sanofi a Regenron.
 
Zdroj: 25th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress.  Presentation title: Dupilumab in Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis: Results From Two Randomized Phase 3 Trials (SOLO 1 & 2). Abstract D3T01.1C
 
 
Evacetrapib převyšuje ezetimib nebo vysokodávkový atorvastatin u pacientů s kardiovaskulární chorobou PDF Tisk Email
Dr. Stephen J. Nicholls a kolektiv z South Australian Health & Medical Research Institute v Adelaide v Austrálii provedli studii ACCENTUATE, která zahrnovala 366 pacientů s aterosklerotickou kardiovaskulární chorobou a/nebo diabetem. Pacienti byli léčeni atorvastatinem 40 mg/den 28 dnů před randomizací na atorvastatin 40 mg + evacetrapib 130 mg nebo atorvastatin 80 mg nebo atorvastatin 40 mg + ezetimib 10 mg nebo atorvastatin 40 mg denně po dobu 90 dnů. Evacetrapib je inhibitor CETP (Cholesteryl Ester Transfer Protein). Primárním výstupem byla procentní změna LDL-C za 90 dnů.
Přidání evacetrapibu přineslo větší snížení LDL-C (-33%) ve srovnání s ezetimibem (-37%; P = 0,045) a vyšší dávkou atorvastatinu (-6%; P < 0,001). Paralelně přinesl evacetrapib větší zvýšení HDL-C (+125%) ve srovnání s ezetimibem (-2%; P < 0,001) a zvýšenou dávkou statinu (-6%; P < 0,001). Evacetrapib zvýšil apoA-I (46%), apoC-III (50%), apoE (28%) a Lp(a) (29%) více jak ezetimib a zvýšená dávka statinu (P < 0,001). Evacetrapib snížil apoB o 23% ve srovnání s 19% u ezetimibu (P = 0,062) a 7% u zvýšené dávky statinu (P < 0,001). U evacetrapibu byla pozorována zvýšení zprostředkovaného efluxu ABCA1 (+14%) a non-ABCA1 (+53%). Zvýšení byla statisticky větší než u ezetimibu (P < 0,001) a zvýšené dávky statinu (P = 0,002) pro ABCA1 a non-ABCA1 (P < 0,001).
Následující studie REVEAL pokračuje s CETP inhibitorem anacetrapibem a může přinést informace, které by mohly rozhodnout, zda se bude pokračovat v léčbě volby s inhibitory CETP. Jsou potřeba informace o účinku inhibitorů CETP na funkční vlastnosti HDL, na aterogenní lipoproteiny a na aterosklerotické pláty.
 
Zdroj: 84th Conference of the European Atherosclerosis Society (EAS) Presentation title: Comparative Effects of Cholesteryl Ester Transfer Protein Inhibition, Statin and Ezetimibe Therapy on Atherogenic and Protective Lipid Factors: the ACCENTUATE Trial
 
 
Doplnění železa může snížit závažnost tiků u Tourettova syndromu (TS) u dětí PDF Tisk Email
Dr. Debabrata Ghosh z Ohio State University College of Medicine v Columbusu provedl analýzu pacientských záznamů (n = 57) v Nationwide Children's Hospital, která zahrnovala pacienty mladší 18 let s potvrzenou diagnozou TS mezi lety 2009 a 2015 se záznamem serového ferritinu. Poměr chlapců a dívek byl 2:1 se středním věkem při první visitě 9,6 ± 2,9 roku. Komorbidity zahrnovaly obsesivně kompulzivní chorobu OCD 37%, ADHD 44% a anxietu 49%. Závažnost tiků a dopad na život byly stupňovány pomocí YGTSS (Modified Yale Global Tic Severity Scale) do škály od 1 (lehká) do 5 (těžká). V kohortě byla závažnost tiků střední (středně 2,3 ± 0,8) stejně jako dopad na život (středně 2,2 ± 0,9). Střední složené skore bylo 4,6 ± 1,6. Střední hladina ferritinu byla 48,0 ± 33,3 ng/ml (rozsah 12,0 – 172,0 ng/ml). Serový ferritin méně než 50 ng/ml byl považován za nízký.
Pacienti s nízkými hladinami serového ferritinu (n = 37) měli složené skore tiků častěji v závažné skupině než pacienti s normálními hladinami (38% vs 25%, respektive), ačkoliv rozdíly nebyly statisticky signifikantní pravděpodobně kvůli malému vzorku. V lehké až střední skupině (n = 20) tomu bylo naopak – s normální hladinou 75%, s nízkou hladinou 62%. Když bylo pacientům suplementováno železo 3-5 mg/kg/den po dobu 3-6 měsíců, měli z toho prospěch jak železo-deficitní, tak železo-dostateční. U železo-deficitních, kteří nedostali žádnou terapii (n = 7) se za 12 měsíců zhoršila závažnost tiků z 2,36 ve výchozím stavu na 2,70. U pacientů, kteří dostávali železo (n = 5) se ukázalo snížení závažnosti tiků z 2,70 na 1,90. U pacientů s dostatečnou hladinou železa ve výchozím stavu, kteří dostávali železo (n = 10) se skore snížilo z 2,40 na 1,95 a bez suplementace (n = 4) zůstalo na 2,88. Komorbidity OCD, ADHD a anxieta nebyly v korelaci se sérovými hladinami ferritinu.
Železo je potřeba pro nervovou myelinizaci, ovlivňuje citlivost D2 receptorů a jeho deficit je v etiologickém spojení se syndromem neklidných nohou (RLS). Byla by potřeba větší prospektivní dvojitě slepá studie pro zjištění vztahů mezi hladinami serového ferritinu a nervovými a křečovými aspekty.
 
Zdroj: 20th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders. Abstract 968. Presented June 21, 2016.
 
 
Vysoká konzumace kávy je spojena se snížením rizika sklerozy multiplex MS – výsledky ze dvou nezávislých studií PDF Tisk Email
0Dr. A.K. Hedström a kolektiv provedli retrospektivní kalkulaci OR s 95% CI ze dvou na sobě nezávislých populačních case-control studií – švédská měla 1620 případů a 2788 kontrol, americká měla 1159 případů a 1172 kontrol. Pro široký rozsah potenciálně matoucích faktorů byly použity logistické regresní modely.
Ve srovnání s těmi, kdo hlásili neužívání kávy, bylo riziko MS značně snížené u těch, kdo hlásili vysokou konzumaci kávy přesahující 900 ml denně (OR 0,70; 95% CI 0,49 až 0,99) u švédské studie a OR 0,69; 95% CI 0,50 až 0,96 u americké studie. Nižší OR pro MS se zvýšenou konzumací kávy byl pozorován bez ohledu na to, zda byla konzumace na začátku choroby nebo 5 či 10 let před nástupem choroby.
Podle studií na zvířecích modelech MS může vysoká konzumace kávy snížit riziko rozvoje MS. Kofein (jedna ze složek kávy) má neuroprotektivní vlastnosti a ukázalo se, že potlačuje produkci prozánětlivých cytokinů, což můžou být mechanismy spojené s pozorovanou spojitostí.
 
Zdroj: J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016;87(5):454-460.
 
Canagliflozin zpomaluje progresi poklesu renální funkce u pacientů s diabetem PDF Tisk Email
Dr. Hiddo Heerspink a kolektiv z University of Groningen v Nizozemí provedli studii, kdy pacienti s diabetem 2 (léčení metforminem v dávce alespoň 2000 mg/den, přesto s hladinami HbA1C mezi 7% a 9,5%) byli randomizováni na canagliflozin 100 mg/den (n = 483), canagliflozin 300 mg/den (n = 485) nebo glimepirid 6 mg/den až 8 mg/den (n = 482). Všichni pacienti byli sledováni 24 měsíců. Asi 60% pacientů bylo léčeno na hypertenzi pomocí ACEI nebo AT1 blokátorů.
Pacienti s canagliflozinem (inhibitor SGLT-2) vykázali roční rozdíl okolo 3 ml/min v redukci eGFR (odhadovaný poměr glomerulární filtrace) ve srovnání s glimepiridem. Rozdíl v eGFR v přepočítané analýze byl 3,7 ml/min u canagliflozinu 100 mg/den ve srovnání s glimepiridem (P < 0,01) a 2,6 ml/min u canagliflozinu 300 mg/den ve srovnání s glimepiridem (P < 0,01). Za normálního stárnoucího procesu je pokles renální funkce okolo 0,5-1,0 ml/min ročně. Pacienti s canagliflozinem měli pokles eGFR okolo 2 ml/min za celý 2letý kurz studie, zatímco s glimepiridem to bylo více jak 6 ml/min. To je klinicky významný rozdíl.
 
Zdroj: 76th Annual Meeting of the American Diabetes Association (ADA) 2016, June 11. Presentation title: Canagliflozin (CANA) Slows Progression of Renal Function Decline Independent of Glycaemic Effects. Abstract 70-OR
 
 
Ozanimod indukuje remisi ulcerativní kolitidy PDF Tisk Email
Ozanimod (RPC1063) je nová molekula nové skupiny imunoterapeutických látek, uvězňuje bílé krvinky v lymfatických nodech a brání tak jejich úniku do střeva, kde působí zánět. Navíc snižuje rektální krvácení a léčí střevní slizniční výstelku. Dr. William J. Sandborn a kolektiv z University of California San Diego School of Medicine provedli studii fáze 2, randomizovali 197 pacientů se střední až těžkou ulcerativní kolitidou na ozanimod 0,5 mg, 1,0 mg nebo placebo. Pro měření aktivity choroby bylo použito Mayo Clinic skore ve škále 0 až 12, kde vyšší skore indikuje větší závažnost choroby. Primárním výstupem byla klinická remise (Mayo Clinic skore ≤ 2 bez subskore > 1) za 8 týdnů.
Primární výstup se objevil u 16% s 1 mg a u 14% s 0,5 mg ozanimodu ve srovnání se 6% s placebem (P = 0,048 a 0,14, respektive). Rozdíly mezi 0,5 mg ozanimodu a placebem nebyly signifikantní. Klinická odpověď (snížení Mayo Clinic skore o ≥ 3 body a ≥ 30% a snížení subskore rektálního krvácení o ≥ 1 bod nebo subskore ≤ 1) za 8 týdnů se objevilo u 57% s 1 mg a 54% s 0,5 mg ozanimodu ve srovnání s 37% s placebem. Za 32 týdnů byl poměr klinické remise 21%, 26% a 6%, respektive; poměr klinické odpovědi byl 51%, 35% a 20%, respektive. Za 8 týdnů absolutní počet lymfocytů klesl o 49% od výchozího stavu u ozanimodu 1 mg a o 32% od výchozího stavu u 0,5 mg. Nejběžnějším vedlejsím efektem byla anemie a bolest hlavy.
Na rozdíl od jiných současně dostupných látek na zánětlivou střevní chorobu může být ozanimod podáván perorálně a nepotlačuje imunitní systém k bodu zvýšené pravděpodobnosti infekce nebo rakoviny.
 
Zdroj: New England Journal of Medicine, May 5, 2016
 
 
Orální semaglutid vykazuje dávkovou účinnost ve snižování glukozy a tělesné hmotnosti PDF Tisk Email
Nový analog GLP-1 semaglutid pro léčbu diabetu 2 byl prezentován na 98th Annual Meeting of the Endocrine Society (ENDO) jako potenciální alternativa k injekčním terapiím při snížené adherenci u některých pacientů.
Dr. Julio Rosenstock a kolektiv z Dallas Diabetes and Endocrine Center v Texasu ve dvojitě slepé studii randomizovali 632 pacientů s raným diabetem 2 na metforminu, dietě a cvičení na orální semaglutid 2,5, 5, 10, 20 nebo 40 mg jednou denně nebo placebo, nebo na open-label subkutánní semaglutid 1,0 mg jednou týdně. Pacienti (63% mužů) měli podobné výchozí charakteristiky se střední hladinou hemoglobinu A1C 7,9%, střední dobou trvání diabetu 6 let a středním BMI 32 kg/m2.
Primární výstup – změna HbA1C za 26 týdnů – byl pozorován ve sníženích u dávkově závislého orálního semaglutidu: 2,5mg – 0,7%; 5mg – 1,2%; 10mg – 1,5%; 20mg – 1,7% a 40mg – 1,9%, ve srovnání se snížením 1,9% u subkutánního semaglutidu a 0,3% u placeba. Snížení byla statisticky signifikantní pro všechny dávkové skupiny ve srovnání s placebem P < 0,0001 s výjimkou 2,5mg (P = 0,07). Snížení FPG (plazmatická glukoza nalačno) byla také větší u orálního (17-51 mg/dl; P = 0,08 u 2,5mg P < 0,0001 u ostatních) a subkutánního (56 mg/dl) semaglutidu ve srovnání s placebem (1 mg/dl). Počty pacientů dosahujících hladin HbA1C < 7% byla větší a dávkově závislé u orálního (44% - 90%) a subkutánního (93%) semaglutidu ve srovnání s placebem (28%). Podobně snížení tělesné hmotnosti byla větší u orálního dávkově závislého (2-7 kg) a subkutánního (6 kg) semaglutidu ve srovnání s placebem (1 kg) se statistickou signifikancí ve srovnání s placebem pro dávky 10 mg a vyšší P < 0,0001. Proporce pacientů dosahujících snížení hmotnosti 5% a více byly 21% - 71% u orálního a 66% u subkutánního semaglutidu ve srovnání s 13% u placeba.
Nežádoucí příhody byly také dávkově závislé 63% - 86% u orálního a 81% u subkutánního semaglutidu a 68% u placeba. Nejčastější byla nauzea a vomitus. U dvou pacientů u orálního semaglutidu 20 mg a 40 mg došlo k rozvoji pankreatitidy ve srovnání s 1 pacientem u subkutánního semaglutidu a žádného u placeba. Žádné příhody nebyly považovány za závažné.
Studie byla podpořena Novo Nordisk.
 
Zdroj: Presentation title: Robust Dose-Dependent Glucose Lowering and Body Weight (BW) Reductions With the Novel Oral Formulation of Semaglutide in Patients With Early Type 2 Diabetes (T2D)]. Abstract OR15-3
 
 
Přidaný safinamid zlepšuje motorické komplikace a bolest u Parkinsonovy nemoci bez zvýšení dyskinese PDF Tisk Email
Chronická léčba levodopou u Parkinsonovy choroby je spojena s motorickými komplikacemi jako fluktuace a dyskinese stejně jako s nemotorickými symptomy jako bolest. Dr. Carlo Cattaneo a kolektiv ze Zambon SpA v Bressu v Miláně v Itálii kombinovali data z několika pivotních studií (studie 018, prodloužená studie 016, SETTLE), které porovnávaly placebo se safinamidem jako přídatnou látkou k levodopě u fluktujících pacientů se středním až pozdním stádiem Parkinsonovy choroby. Safinamid je reversibilní inhibitor MAO-B a modulátor uvolňování glutamátu přes blokádu sodíkových kanálů. Celkově souhrnná populace z 016 a SETTLE zahrnovala 484 a 487 pacientů s placebem a safinamidem 100 mg/den, respektive.
Analýza motorických fluktuací indikovala, že střední “on” čas (když levodopa nebyla “off”) byl signifikantně větší u safinamidu 100 mg/den (1,42 hodiny; P < 0,0001) ve srovnání s placebem (0,58 hodiny). Konverze definovala signifikantně větší zmenšení středního “off” času (když látka byla “off”) u safinamidu 100 mg/den ve srovnání splacebem (-0,63 vs -1,49 hodiny; P < 0,0001). V analýze změn UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) ve srovnání s placebem poskytuje safinamid 100 mg/den signifikantní pacientské benefity pro aktivity denního života (-1,12 vs -1,76; P = 0,0097) a motorické symptomy (-3,25 vs -5,15; P = 0,0003), respektive, a individuálně pro bradykinesi (-1,39 vs -2,06; P = 0,0102), rigiditu (-0,74 vs -1,24; P = 0,0006), třes (-0,88 vs -1,48; P = 0,0001) a chůzi (-0,34 vs -0,56; P = 0,0118). Měření bolesti bylo determinováno současným užíváním analgetik. Ve srovnání s plcebem signifikantně větší množství pacientů se safinamidem 100 mg/den neužívalo jakékoliv současné analgetikum (70,0% vs 76,1%; P = 0,03053). Tento nález byl podpořen signifikantními benefity safinamidu 100 mg/den v bodech 37 (-0,07 vs -0,25; P = 0,0009) a 39 (-0,03 vs -0,18; P = 0,0060) podle Parkinson’s Disease Questionnaire (PDQ)-39 (dotazník měřící domény tělesného diskomfortu).
Výzkumníci provedli pomocí DRS (Dyskinesia Rating Scale) analýzu dyskinese založenou na datech z pivotní studie 018. Kalkulovali procenta pacientů se změnami DRS bez ohledu na dyskinesi ve výchozím stavu a u pacientů bez změny v dávce levodopy (placebo 139 pacientů; safinamid 100 mg/den 147 pacientů). Výzkumníci pozorovali signifikantní benefity ve sníženích, beze změn a zvýšeních DRS pro safinamid 100 mg/den (39,5%, 36,7% 23,8%; P = 0,0488) versus placebo (27,2%, 43,4%, 29,4%).
 
Zdroj: 2nd Congress of the European Academy of Neurology (EAN) May 2016. Presentation title: Efficacy of Safinamide on Motor and Non-Motor Symptoms in Fluctuating Parkinson’s Disease Patients. Abstract P12094
 
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 17

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack