Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod LIC novinky
NL-LICnovinky

PharmDr. Přemysl Černý, vedoucí Lékového informačního centra (LIC) FN u sv. Anny v Brně pro vás pravidelně  vyhledává,  a zpracovává do zkrácené podoby novinky z  medicínských a farmaceutických zdrojů.

kontakt:  543 182 176, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScriptNové makrocyklické antibiotikum snižuje rekurenci infekce C difficile PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Sobota, 26 Březen 2011 22:11
Dr. Thomas J. Louie a kolektiv z University of Calgary v Albertě v Kanadě provedli randomizovanou studii fáze 3 u 629 dospělých s akutními symptomy infekce C difficile s pozitivními výsledky toxinového testu stolice. Pacienti byli randomizováni na fidaxomicin 200 mg dvakrát denně nebo vankomycin 125 mg čtyřikrát denně perorálně 10 dnů. Hodnoceno protokolovou analýzou mohlo být 548 (87,1%) pacientů.
Poměry klinické úzdravy s fidaxomicinem nepřevyšovaly vankomycin u modifikované intent-to-treat analýzy (88,2% vs 85,8%) a u protokolové analýzy (92,1% vs 89,8%). Střední čas do resoluce průjmu byl rovněž kratší u fidaxomicinu vs vankomycinu (58 hodin vs 78 hodin u modifikované intent-to-treat a 55 hodin vs 69 hodin u protokolu). Rekurence infekce se objevila u signifikantně méně pacientů s fidaxomicinem vs vankomycinem jak u modifikované intent-to-treat analýzy (15,4% vs 25,3%; P = 0,005), tak u protokolové analýzy (13,3% vs 24,0%; P = 0,004). Oba léčebné režimy byly srovnatelné co do nežádoucích příhod. Signifikantně více závažných příhod vztažených k výsledkům laboratorních testů se vyskytlo u fidaxomicinu než u vankomycinu (4,7% vs 1,2%; P = 0,01), ačkoliv žádný z účastníků nepřerušil studii kvůli alergii nebo nesnášenlivosti. Potenciální nežádoucí příhody kvůli léčbě zahrnovaly slabé nespecifické symptomy a symptomy GITu v podobném poměru u obou skupin.
Snížené poměry rekurence u fidaxomicinu mohou být vysvětleny tím, že je rychle baktericidní, kdežto vankomycin bakteriostatický. Na rozdíl od vankomycinu má fidaxomicin díky úzkému antimikrobiálnímu spektru prodloužený postantibiotický efekt proti C difficile.
Zdroj: N Engl J Med 2011; 364: 422-431, 473-475
 
Sérové hladiny vitaminu D jsou vyšší při příjmu vitaminu D3 než D2 PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Sobota, 26 Březen 2011 22:10
Dr. Neil Binkley a kolektiv z University of Wisconsin v Madisonu u 64 dospělých z domova důchodců ve věku více jak 65 let podávali ergocalciferol (vitamin D2) nebo cholecalciferol (vitamin D3) v dávkách 1600 IU denně nebo 50000 IU měsíčně spolu s denním nebo měsíčním placebem kvůli zaslepení. Původně byly hladiny 25(OH)D (25-hydroxyvitamin D) nižší než 30 ng/ml u 40% subjektů. Poměry compliance se ve čtyřech větvích studie pohybovaly od 91,6% do 98,9%.
Celkový 25(OH)D se zvýšil od výchozího stavu za 12 měsíců u všech režimů. Konkrétně o32% u D3 denně, 29% u D3 měsíčně, 21% u D2 denně a 11% u D2 měsíčně. Navíc bylo absolutní zvýšení za 12 měsíců u D3 vyšší než u D2 denně (9,2 vs 6,1 ng/ml, respektive) a měsíčně (8,9 vs 3,6 ng/ml, respektive). Odpovědi na formu a dávku se individuálně lišily. Sérové hladiny 25(OH)D zůstaly pod 30 ng/ml u asi 20% subjektů.
Vitamin D3 je slabě, ale signifikantně účinnější než vitamin D2 ve zvyšování cirkulujícího 25(OH)D. Fyziologická důležitost zůstává k objasnění.
Studie byla podpořena GlaxoSmithKline.
Zdroj: J Clin Endocrinol Metab. Posted online February 2, 2011
 
Efekt zvýšené konzumace celozrnných potravin na krevní tlak a další rizikové kardiovaskulární markery u zdravých osob středního věku PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Sobota, 26 Březen 2011 22:08
Dr. Tighe P. a kolektiv z Division of Applied Medicine, University of Aberdeen ve Velké Británii provedli randomizovanou kontrolovanou studii u 233 dobrovolníků; 24 ze studie odešlo, 3 byli vyloučeni. Po 4týdenní vstupní periodě s vytříbenou dietou byli účastníci randomizováni na kontrolní skupinu (vytříbená dieta), pšenici nebo pšenici + oves po dobu 12 týdnů. Primárním výstupem bylo snížení rizikových faktorů kardiovaskulární nemoci pomocí dietní intervence celými zrny, což zahrnovalo koncentrace lipidových a zánětlivých markerů, insulinovou sensitivitu a krevní tlak.
Systolický TK a pulsový tlak byly signifikantně sníženy o 6 a 3 mmHg, respektive, v celozrnné skupině ve srovnání s kontrolní skupinou. Systémové markery rizika kardiovaskulární nemoci zůstala nezměněna, vyjma koncentrací cholesterolu, které klesly slabě, ale signifikantně u vytříbené skupiny.
Denní konzumace 3 porcí celozrnné stravy může signifikantně snížit riziko kardiovaskulární nemoci u lidí středního věku zejména mechanismem snížení krevního tlaku. Pozorované snížení systolického TK by mohlo snížit incidenci koronárně arteriální nemoci a mrtvice o ≥ 15% a 25%, respektive.
Zdroj: Am J Clin Nutr 2010 Oct; 92 (4): 733-40.
 
Dávková studie efektu dlouhodobé kyseliny listové PDF Tisk Email
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Sobota, 26 Březen 2011 22:04
Dr. Tighe P. a kolektiv z Northern Ireland Centre for Food and Health, School of Biomedical Sciences, University of Ulster v Coleraine v Severním Irsku a Biochemistry & Immunology, Trinity College v Dublinu v Irsku provedli randomizovanou dávkovou studii u 203 účastníků, z nichž 101 s ischemickou srdeční chorobu a 71 zdravých zkompletovalo studii. Pacienti dostávali randomizovaně placebo nebo kyselinu listovou odstupňovaně 0,2, 0,4 nebo 0,8 mg/den po dobu 26 týdnů; podskupiny pacientů s ischemickou srdeční chorobou byly přeměřovány také 6. nebo 12. týden.
Účastníci s vyššími koncentracemi homocysteinu ve výchozím stavu měli největší snížení homocysteinu v odpovědi na dávky kyseliny listové 0,2 mg (-20,6%), 0,4 mg (-20,7%) a 0,8 mg (-27,8%); u těch s nižšími koncentracemi to bylo -8,2%, -8,9% a -8,3%, respektive. Nebyly nalezeny signifikantní rozdíly v odpovědích na různé dávky. U podskupiny měřené v intervalu během studie se maximální odpověď objevila 6. týden u 0,8 mg/den a 12. týden u 0,4 mg/den. Odpověď byla suboptimální u 0,2 mg/den jak 6., tak 12. týden ve srovnání s 26. týdnem.
Kyselina listová již v dávce 0,2 mg/den po dobu 6 měsíců efektivně snižuje koncentrace homocysteinu. Vyšší dávky nejsou nutné, protože nevedou k dalšímu signifikantnímu snížení, zatímco nižší dávky než 0,2 mg/den mohou být efektivní v dlouhodobějším podávání.
Zdroj: Am J Clin Nutr 2011 Jan; 93 (1): 11-8. Epub 2010 Oct 27.
komentář v: Am J Clin Nutr 2011 Jan; 93 (1): 1-2.
 
Beclomethason dipropionát u Crohnovy choroby PDF Tisk Email
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Sobota, 26 Březen 2011 22:03
Dr. Prantera C. a kolektiv z Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini v Římě v Itálii provedli randomizovanou dvojitě slepou studii u 84 pacientů s aktivní Crohnovou chorobou, u nichž nastala remise během dvoutýdenní vstupní prednisonové periody. Pacienti byli randomizováni na beclomethason dipropionát 24 týdnů nebo pokračování prednisonu 2 týdny s následným placebem 22 týdnů. Primárním výstupem byl poměr relapsu (skore Crohn´s Disease Activity Index > 150 a zvýšení o ≥ 60 bodů od výchozího stavu) nebo ukončení kvůli zhoršení choroby.
Poměr relapsu byl 23,3% a 53,8% u beclomethasonu a placeba, respektive (p = 0,027). Podle Kaplan-Meierovy analýzy byl kumulativní poměr relapsu 38,0% u beclomethasonu a 56,0% u placeba (p = 0,025). Ze všech nežádoucích příhod bylo 6% u beclomethasonu a 1,7% u placeba endokrinní povahy.
Výsledky demonstrují, že beclomethason dipropionát signifikantně snižuje poměr relapsu postaktivní Crohnovy ileitidy ve srovnání s placebem a je dobře snášen.
Zdroj: Dig Liver Dis 2011 Jan 5. [Epub ahead of print]
 
Terapie rifaximinem pro pacienty se syndromem dráždivého tračníku (IBS) bez zácpy PDF Tisk Email
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Sobota, 26 Březen 2011 22:02
Dr. Mark Pimentel a kolektiv ze studie TARGET provedli 2 identické dvojitě slepé placebem kontrolované studie fáze 3 (TARGET 1 a TARGET 2). Pacienti s IBS bez zácpy byli randomizováni na minimálně absorbované antibiotikum rifaximin 550 mg nebo placebo 3x denně po dobu 2 týdnů a byli sledováni dalších 10 týdnů. Týdně byl stanovován primární endpoint – proporce pacientů s adekvátní úlevou od celkových symptomů IBS a klíčový sekundární endpoint – proporce pacientů s adekvátní úlevou od nadýmání v souvislosti s IBS. Adekvátní úleva byla definována jako samohlášená úleva od symptomů po dobu alespoň 2 z prvních 4 týdnů po léčbě. Další sekundární endpointy zahrnovaly procento pacientů s odpovědí na léčbu stanovovanou denním samohodnocením celkových symptomů IBS a individuálních symptomů nadýmání, bolesti břicha a konsistence stolice během 4 týdnů po léčbě a během celých 3 měsíců studie.
Signifikantně více pacientů ve skupině rifaximinu než u placeba mělo adekvátní úlevu od celkových symptomů IBS během prvních 4 týdnů po léčbě (40,8% vs 31,2%, P = 0,01 u TARGET 1; 40,6% vs 32,2%, P = 0,03 u TARGET 2; 40,7% vs 31,7%, P < 0,001 u kombinace obou studií). Podobně více pacientů s rifaximinem než s placebem mělo adekvátní úlevu od nadýmání (39,5% vs 28,7%, P = 0,005 u TARGET 1; 41,0% vs 31,9%, P = 0,02 u TARGET 2; 40,2% vs 30,3%, P < 0,001 u kombinace studií). Navíc signifikantně víc pacientů s rifaximinem mělo na léčbu odpověď stanovovanou denním hodnocením symptomů IBS, nadýmání, bolesti břicha a konsistence stolice. Incidence nežádoucích příhod byla podobná u obou skupin.
U pacientů s IBS bez zácpy poskytovala léčba rifaximinem po dobu 2 týdnů signifikantní úlevu od symptomů IBS, nadýmání, bolesti břicha a vodné stolice.
Zdroj: N Engl J Med 2011; 364: 22-32
Aktualizováno Úterý, 26 Duben 2011 22:03
 
Eplerenon u pacientů se systolickým selháváním a slabými symptomy PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Úterý, 04 Leden 2011 08:54
Mezinárodní kolektiv ze studie EMPHASIS-HF provedl randomizovanou dvojitě slepou studii u 2737 pacientů s NYHA II a ejekční frakcí ne větší než 35% na eplerenon až 50 mg denně nebo placebo jako přídavek k doporučené terapii. Primárním výstupem byla složenina ze smrti z kardiovaskulárních příčin nebo hospitalizace kvůli srdečnímu selhání.
Studie byla předčasně ukončena po střední době sledování 21 měsíců. Primární výstup se vyskytl u 18,3% s eplerenonem ve srovnání s 25,9% s placebem (HR 0,63; 95% CI 0,54 až 0,74; P < 0,001). Celkem 12,5% pacientů s eplerenonem a 15,5% s placebem zemřelo (HR 0,76; 95% CI 0,62 až 0,93; P = 0,008); 10,8% a 13,5%, respektive, zemřelo z kardiovaskulárních příčin (HR 0,76; 95% CI 0,61 až 0,94; P = 0,01). Hospitalizace kvůli srdečnímu selhání a z jakékoliv příčiny byly rovněž nižší u eplerenonu. Sérová hladina draslíku 5,5 mmol/l se vyskytla u 11,8% s eplerenonem a 7,2% s placebem (P < 0,001).
Eplerenon tedy ve srovnání s placebem snižoval i riziko smrti i riziko hospitalizace u pacientů se systolickým selháváním a slabými symptomy.
Zdroj: N Engl J Med 2010 Nov 14. Epub ahead of print.
Aktualizováno Čtvrtek, 24 Únor 2011 08:56
 
Echinacea zřejmě není účinnější než placebo u běžného nachlazení PDF Tisk Email
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Úterý, 04 Leden 2011 08:52
Dr. Bruce Barrett a kolektiv z University of Wisconsin v Madisonu randomizovali 719 pacientů ve věku 12 až 80 let s čerstvým nachlazením na 4 paralelní open-label skupiny: žádné tablety, zaslepeně placebo tablety, zaslepeně echinaceové tablety nebo nezaslepeně echinaceové tablety. V echinaceových skupinách pacienti dostávali ekvivalent 10,2 g sušeného kořene během prvních 24 hodin a 5,1 g další 4 dny. Hlavním endpointem byla AUC pro celkovou závažnost; sekundárními endpointy byly hladiny IL-8 a počty neutrofilů z nasálního výtěru, měřeno na začátku studie a 2 dny později. K určení závažnosti samohlášením byla použita zkrácená verze The Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey. Protokol byl kompletován 713 ze 719 pacientů, z nichž bylo 64% žen a 88% byli bílí. Střední věk byl 33,7 roku.
Střední celková závažnost byla 236 u zaslepené echinacey, 258 u nezaslepené echinacey, 264 u zaslepeného placeba a 286 u beztabletové skupiny. Byl tam nesignifikantní 28bodový trend ve prospěch echinacey mezi 2 zaslepenými skupinami (95% CI -69 až 13 bodů; P = 0,089). Střední délka onemocnění u zaslepené a nezaslepené echinacey byla 6,34 a 6,76 dne, respektive, vs 6,87 dne u zaslepeného placeba a 7,03 dne bez tablet. U zaslepených skupin byl nesignifikantní prospěch echinacey (0,53 dne; 95% CI -1,25 až 0,19 dne; P = 0,075). Byl tam statisticky nesignifikantní rozdíl ve střední změně hladin IL-8 a počtu neutrofilů (30 ng/l a 1 buňka/hpf u beztabletové skupiny, 39 ng/l a 1 buňka/hpf u zaslepeného placeba, 58 ng/l a 2 buňky/hpf u zaslepené echinacey a 70 ng/l a 1 buňka/hpf u open-label echinacey).
Autoři píší, že „délka onemocnění a závažnost nebyly statisticky signifikantní s echinaceou ve srovnání s placebem a výsledky nepodporují schopnost dávky echinacey změnit průběh běžného nachlazení.“
Zdroj: Ann Intern Med 2010; 153: 769-777
Aktualizováno Čtvrtek, 24 Únor 2011 08:57
 
Medikace insomnie nebo anxiety je spojena s 36% zvýšením rizika úmrtnosti PDF Tisk Email
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Sobota, 16 Říjen 2010 23:59

Dr. Geneviève Belleville z Université Laval´s School of Psychology v Quebec City v Kanadě provedla populační studii na vzorku 14117 lidí ve věku 18 až 102 roků z let 1994 až 2007 s poskytováním dat každý druhý rok. Hlavními endpointy bylo samohlášení užití anxiolytik a hypnotik a smrt.
Rozdíl úmrtnosti byl 3,22 krát vyšší u účastníků s užitím anxiolytika nebo hypnotika v posledním měsíci vs bez užití (95% CI 2,70 až 3,84). Tento poměr rozdílu byl ještě signifikantní, ale zeslabil na 1,36 (95% CI 1,09 až 1,70) po přepočtu na zmatečné sociodemografické faktory, životní styl, depresi a jiné zdravotní faktory.
Sedativní léčiva jsou tedy spojena s malým, ale signifikantním zvýšením rizika úmrtí. Kde je to možné, měli by lékaři systematicky zvážit možnosti nefarmakologické kognitivně behaviorální terapie.
Studie byla podpořena postdoktorandským grantem z Fonds de Recherche en Santé du Québec. Dr. Belleville neuvedla žádné relevantní finanční vazby.


Zdroj: Can J Psychiatry 2010; 55: 137-146

 
Lék na osteoporozu lasofoxifen zlepšuje riziko koronární choroby PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Sobota, 16 Říjen 2010 23:50

Dr. Kristine Ensrud a kolektiv z VA Medical Center v Minneapolis a University of Minnesota se v prespecifikované sekundární analýze zaměřili na kardiovaskulární výstupy randomizované 5leté studie PEARL. Studie zahrnovala 8556 žen s osteoporozou, které užívaly lasofoxifen 0,25 nebo 0,50 mg/den nebo placebo.
V této analýze 95 žen (3,3%) s placebem, 73 (2,6%) s 0,25 mg látky a 65 (2,3%) s 0,50 mg látky mělo alespoň 1 vážnou koronární příhodu během 5 let léčby. Ve srovnání s placebem bylo snížení u nižší dávky lasofoxifenu nesignifikantní, ale u vyšší dávky již spojeno se statisticky signifikantním HR 0,68. Složky složeného endpointu jako redukce hospitalizace pro nestabilní anginu pectoris (HR 0,55) a nová ischemická srdeční choroba (HR 0,52) „téměř dosáhly signifikance“. Ale riziková snížení pro koronární smrt nebo nonfatální MI nebyly statisticky signifikantní. Obě dávky snižovaly riziko mrtvice (HR 0,64 pro 0,50 mg/den; HR 0,61 pro 0,25 mg/den).
Výsledky jsou v kontrastu s ostatními selektivními modulátory estrogenového receptoru. V kontextu s hlavními nálezy studie PEARL se lasofoxifen jeví s lepším poměrem riziko-benefit než ostatní SERM (tamoxifen, raloxifen).


Zdroj: Circulation 2010; 122: 1716-1724

 
<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 16 17 18 Další > Konec >>

Strana 12 z 18

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack