Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod LIC novinky
NL-LICnovinky

PharmDr. Přemysl Černý, vedoucí Lékového informačního centra (LIC) FN u sv. Anny v Brně pro vás pravidelně  vyhledává,  a zpracovává do zkrácené podoby novinky z  medicínských a farmaceutických zdrojů.

kontakt:  543 182 176, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScriptZvýšené přežívání s enzalutamidem u rakoviny prostaty po chemoterapii PDF Tisk Email
Dr. Howard I. Scher a kolektiv provedli studii fáze 3, dvojitě slepou placebem kontrolovanou, u 1199 mužů s na kastraci rezistentní rakovinou prostaty po chemoterapii podle skore Eastern Cooperative Oncology Group performance-status a intenzity bolesti. Muži byli randomizováni v poměru 2:1 na enzalutamid v dávce 160 mg na den (800 pacientů) nebo placebo (399 pacientů). Primárním endpointem bylo celkové přežití.
Studie byla ukončena po plánované analýze v mezidobí v čase 520 úmrtí. Střední celkové přežití bylo 18,4 měsíce (95% CI 17,3 – dosud nedosažené) u enzalutamidu vs. 13,6 měsíce (95% CI 11,3 – 15,8) u placeba (HR pro smrt u enzalutamidu 0,63; 95% CI 0,53 – 0,75; p < 0,001). Převaha enzalutamidu nad placebem se ukázala vzhledem ke všem sekundárním endpointům: počty pacientů se snížením hladiny PSA (prostatický specifický antigen) o 50% nebo více (54% vs 2%; p < 0,001), poměr odpovědi měkké tkáně (29% vs 4%; p < 0,001), poměr odpovědi kvality života (43% vs 18%; p < 0,001), čas do progrese PSA (8,3 vs 3,0 měsíce; HR 0,40; p < 0,001) a čas do první příhody ve vztahu ke kostem (16,7 vs 13,3 měsíce; HR 0,69; p < 0,001). Poměry únavy, průjmu a návalů horka byly vyšší u enzalutamidu. Křeče byly hlášeny u 5 pacientů (0,6%) s enzalutamidem.
Enzalutamid signifikantně prodlužuje přežívání mužů s metastatickou na kastraci resistentní rakovinou prostaty po chemoterapii. (Financováno Medivation and Astellas Pharma Global Development; AFFIRM ClinicalTrials.gov number NCT00974311.)
Zdroj: N Engl J Med 2012; 367: 1187-1197. DOI: 10.1056/NEJMoa1207506
 
 
Srovnávací účinnost blokátorů renin-angiotenzinového systému a jiných antihypertenziv u pacientů s diabetem – systematický přehled a metaanalýza bayesovské sítě PDF Tisk Email
Pro stanovení efektu na přežití a hlavní renální výstupy byly použity randomizované klinické studie vyhledané elektronicky z PubMed, Medline, Scopus a Cochrane Library, publikované do prosince 2011. Terapie zahrnovaly ACE inhibitory, ARB (blokátory angiotenzinového receptoru), alfablokátory, betablokátory, blokátory kalciového kanálu, diuretika, a jejich kombinace. Sledovací období byla alespoň 12 měsíců, referující o mortalitě z jakékoliv příčiny, potřebě dialýzy nebo zdvojnásobení hladin serového kreatininu. Bayesovská síťová metaanalýza kombinovala přímou a nepřímou evidenci pro odhad relativních efektů mezi terapiemi stejně jako pravděpodobností pro klasifikaci terapií založenou na jejich protektivních efektech.
V 63 studiích s 36917 účastníky bylo identifikováno 2400 úmrtí, 766 pacientů potřebovalo dialýzu a u 1099 mělo dvojnásobnou sérovou hladinu kreatininu. Ve srovnání s placebem jedině ACE inhibitory signifikantně snižovaly zdvojené sérové hladiny kreatininu (OR 0,58; 95% CI 0,32-0,90) a jedině betablokátory vykazovaly signifikantí rozdíl v mortalitě (OR 7,13; 95% CI 1,37-41,39). Srovnání mezi všemi terapiemi neukázalo statistickou signifikanci ve výstupu u dialýzy. Ačkoliv efekty prospěchu ACE inhibitorů ve srovnání s ARB nedosáhly statistické signifikance, ACE inhibitory konsistentně vykazovaly vyšší pravděpodobnosti být na vyšší klasifikační pozici u všech tří výstupů. Ačkoliv protektivní efekt ACE inhibitoru + blokátoru vápníkového kanálu ve srovnání s placebem nebyl statisticky signifikantní, klasifikace terapie identifikovala tuto kombinaci s největší pravděpodobností (73,9%) být terapií snižující mortalitu, následovanou ACE inhibitory + diuretikum (12,5%), ACE inhibitory (2,0%), blokátory vápníkového kanálu (1,2%) a ARB (0,4%).
Dr. Wu H. a kolektiv konstatují, že jejich analýzy ukazují renoprotektivní efekty a nadřazenost užití ACE inhibitorů u pacientů s diabetem a dostupná evidence není schopna ukázat lepší efekt u ARB ve srovnání s ACE inhibitory. S ohledem na cenu léčiv tyto nálezy podporují užití ACE inhibitorů jako první linie antihypertneziv u pacientů s diabetem. Blokátory vápníkových kanálů by mohly být preferovanou terapií v kombinaci s ACE inhibitory, pokud adekvátní kontrola krevního tlaku nemůže být dosažena samotnými ACE inhibitory.
Zdroj: British Medical Journal (BMJ) 347 f6008 (2013)
 
 
Účinnost a bezpečnost empagliflozinu jako přídavku k metforminu PDF Tisk Email
Dr. Rosenstock J. a kolektiv provedli dávkově odstupňovanou dvojitě slepou placebem kontrolovanou studii, kdy randomizovali 495 účastníků s diabetem typu 2 neadekvátně kontrolovaným metforminem (HbA1c >7 až ≤10%) na empagliflozin (inhibitor SGLT2) 1mg, 5mg, 10mg, 25mg nebo 50mg jednou denně nebo placebo nebo open-label sitagliptin (100mg jednou denně), přidané k metforminu po dobu 12 týdnů. Primárním endpointem byla změna HbA1c od výchozího stavu do 12. týdne (skupiny empagliflozinu vs placebo).
Nastala snížení HbA1c -0,09% až -0,56% u empagliflozinu po 12 týdnech vs zvýšení 0,15% u placeba (výchozí stav 7,8 – 8,1%). Ve srovnání s placebem dávky 5 – 50mg empagliflozinu vedly ke snížení plazmatické glukozy nalačno (-2 až -28 mg/dl vs 5 mg/dl u placeba; p < 0,0001) a tělesné hmotnosti (-2,3 až -2,9 kg vs -1,2 kg; p < 0,01). Frekvence nežádoucích příhod byla celkově podobná u empagliflozinu (29,6-48,6%), placeba (36,6%) a sitagliptinu (35,2%). Poměry hypoglykemie byly velmi nízké a vyrovnané mezi skupinami. Nejčastějšími nežádoucími příhodami u empagliflozinu byly infekce močového traktu (4,0% vs 2,8% u placeba) a polakisurie (2,5% vs 1,4% u placeba). Genitální infekce byly hlášeny pouze u empagliflozinu (4,0%).
Zdroj: Obesity & Metabolism (Aug 2013)
 
 
Terapeutický efekt betablokátorů u triple-negativní rakoviny prsu (TNBC) u postmenopausálních žen PDF Tisk Email
Současné epidemiologické studie předpokládají, že betablokátory (BB) zlepšují prognozu rakoviny. Ve světle této evidence provedli Dr. Botteri E. a kolektiv hodnocení možného terapeutického efektu BB u pacientů s TNBC. Identifikovali 800 postmenopuzálních žen operovaných mezi lety 1997 a 2008 pro brzkou primární TNBC. Efekt užívání BB na riziko rekurence BC a smrti byl hodnocen srovnáním modelů rizika a Cox regresní přežití.
Při diagnoze rakoviny 74 (9,3%) žen užívalo BB. Střední věk byl 62 let u uživatelek a 59 let bez BB (p = 0,02). Uživatelky i neuživatelky byly podobně rozděleny podle všech nádorových charakteristik.
5letá kumulativní incidence BC případů byla 13,6% u BB uživatelek a 27,9% u neuživatelek (p = 0,02). Prospěšný dopad BB zůstal statisticky signifikantní u multivariabilní analýzy (HR 0,52; 95% CI 0,28-0,97) po přepočtu na věk, stádium nádoru, léčbu, peritumorální vaskulární invazi, užívání jiných antihypertensiv, antitrombotik a statinů. Pro metastázy a BC smrti byla  přepočítaná HR 0,32 (95% CI 0,12-0,90) a 0,42 (95% CI 0,18-0,97), respektive, ve prospěch BB. Hypertenze, antihypertenziva, antitrombotika a statiny neměly dopad na prognozu.
U této série postmenopauzálních TNBC pacientek bylo užívání BB spojeno se signifikantním snížením rizika rekurence BC, metastáz a smrti. Měly by být urgentně přešetřeny inovativní terapeutické strategie zahrnující BB u onkologických pacientů.
Zdroj: Breast Cancer Research and Treatment (Aug 2013)
 
 
Eculizumab výrazně snižuje ataky neuromyelitis optica (NMO) PDF Tisk Email

NMO je demyelinizační zánětlivá choroba CNS, která způsobuje těžké ataky optické neuritidy a transverzní myelitidy, ale je odlišná od klasické sklerozy multiplex. Ataky resultují do kumulativní permanentní neschopnosti a jen 25 - 66% pacientů zůstává bez relapsů za stávající léčby. Dr. Sean Pittock a kolektiv z Mayo Clinic v Rochesteru v Minnesotě provedli malou open-label pilotní studii se 14 ženami (střední věk 41,1 roku) s NMO po dobu středního 4,25 roku (rozsah 0,4 až 20,5 let), které měly alespoň 2 ataky v posledních 6 měsících nebo alespoň 3 ataky v posledních 12 měsících. Standardní imunosupresivní terapie selhala u 6 pacientek, zahrnovala rituximab, azathioprin, mycofenolát mofetil a prednison. Všem pacientkám byla podána tetravalentní meningokoková vakcína. Eculizumab 600mg týdně po dobu 4 týdnů, pak 900mg 5.týden a 900mg každé 2 týdny po dobu 48 týdnů. Eculizumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která inhibuje štěpení komponenty C5 komplementu na aktivní formy C5a a C5b-9.

Látka signifikantně snižuje poměr opakovaných atak, po jejím ukončení se ataky vrátily. Během terapie bylo 12 ze 14 pacientek bez atak. Střední poměr opakovaných atak byl 3 před léčbou a 0 s eculizumabem (P < 0,001). Před léčbou bylo skore škály EDSS (Expanded Disability Status Scale) 4,3 a kleslo na 3,5 s léčbou (P < 0,01). V jednom případě se vyskytla meningokoková sepse během léčby. Všechny ostatní nežádoucí příhody byly lehké a zahrnovaly bolest hlavy, nauseu, závrať, kašel, průjem, bolest břicha a raš. Pacientka s meningokokovou sepsí se kompletně uzdravila a pokračovala v léčbě eculizumabem.

Zdroj: American Neurological Association (ANA) 137th Annual Meeting in partnership with the Association of British Neurologists. Abstract T1826. Presented October 9, 2012.

 
Lurasidon u akutní léčby dospělých se schizofrenií PDF Tisk Email
Byla zkoumána data ze 6 studií fáze II a III, které trvaly 6 týdnů, byly randomizované placebem kontrolované a zahrnovaly následující intervence: fixní dávky lurasidonu 20, 40, 80, 120 a 160 mg/den; haloperidolu 10 mg/den; olanzapinu 15 mg/den; quetiapinu s prodlouženým uvolňováním 600 mg/den; placeba. Stanovovány byly následující výstupy: poměry odpovědí definované snížením o ≥ 20, 30, 40 nebo 50% od výchozího stavu celkového skore PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale); kompletace studie; přerušení kvůli nežádoucím příhodám (AE); nárůst hmotnosti ≥ 7% od výchozího stavu; incidence spontánně hlášených AE; incidence celkového cholesterolu ≥ 240 mg/dl, LDL ≥ 160 mg/dl, triglyceridů nalačno ≥ 200 mg/dl a glukozy ≥ 126 mg/dl na konci. NNT (počet potřebný k léčení) pro výstupy účinnosti byly počítány po vyloučení jedné selhavší studie. NNH (počet potřebný k poškození) pro výstupy bezpečnosti/snášenlivosti byly počítány u všech studií. Byla rovněž počítána LHH (pravděpodobnost pomoci nebo poškození) pro ilustraci porovnání mezi výstupy zlepšení ≥ 30% PANSS vs. incidence akathisie, nausey, sedace, somnolence a parkinsonismu.
NNT vs. placebo pro snížení PANSS ≥ 30% byly 6, 6, 7 a 4 u dávek lurasidonu 40, 80, 120 a 160 mg/den, respektive, a 4 a 3 u olanzapinu 15 mg/den a quetiapinu s prodlouženým uvolňováním 600 mg/den, respektive. Lurasidon nebyl spojen s žádnou statisticky signifikantní nevýhodou oproti placebu kvůli nárůstu hmotnosti nebo metabolickým abnormalitám; NNH vs. placebo pro nárůst hmotnosti ≥ 7% od výchozího stavu byl 4 u olanzapinu a 9 u quetiapinu s prodlouženým uvolňováním v kontrastu s NNH pro tento výstup v rozsahu od 43 do 150 u lurasidonu 40-160 mg/den. Pět nejčastějších nežádoucích příhod připsatelných lurasidonu byly akathisie, nausea, sedace, somnolence a parkinsonismus s NNH vs. placebo u lurasidonu 40-120 mg/den v rozsahu od 6 (akathisie u 120 mg/den) do 30 (parkinsonismus u 80 mg/den). Lurasidon 160 mg/den se jevil jako lépe snášený než dávky 40, 80 nebo 120 mg/den u akathisie, nausey, sedace nebo somnolence. LHH byla příznivější pro lurasidon v kontrastu se sníženími PANSS vs. AE.
Zdroj: Clin Schizophr Relat Psychoses 2012 Jul; 6 (2): 76-85. doi: 10.3371/CSRP.6.2.5.
 
Účinky ronacaleretu (antagonista receptoru kontrolujícího vápník) na kostní minerální densitu (BMD) a biochemické markery kostního zvratu u postmenopausálních žen s nízkou BMD PDF Tisk Email
Ronacaleret stimuluje výdej PTH z příštitných žláz a byl vyvinut jako orální osteoanabolikum pro léčbu osteoporózy. Dr. Dabrowski C.E. a kolektiv provedli randomizovanou placebem kontrolovanou dávkovou studii, kde byla BMD páteře a kyčlí stanovována dual-energy x-ray absorptiometrií a měřeny byly markery kostního zvratu. Pacienty zahrnovalo 569 postmenopausálních žen s nízkou BMD. Subjektům bylo nabídnuto open-label 20μg teriparatidu s.c. jednou denně, nebo byly randomizovány na 100, 200, 300 nebo 400mg orálního ronacaleretu jednou denně, 70mg alendronátu jednou týdně nebo placebo, a byly sledovány 12 měsíců. Hlavním výstupem byla procentuální změna od výchozího stavu u BMD lumbární páteře ve 12. měsíci.
U ronacaleretu byla zvýšení BMD lumbární páteře v 12. měsíci (0,3 – 1,6%) signifikantně nižší než dosažená u teriparatidu (9,1%) nebo alendronátu (4,5%). Byla tam malá snížení BMD kyčle, femoru a trochanteru ve 12. měsíci u ronacaleretu ve srovnání se zvýšeními u teriparatidu a alendronátu. Markery kostního zvratu se zvýšily u ronacaleretu a teriparatidu a snížily u alendronátu. Navýšení PTH byla u ronacaleretu prodloužená relativně k teriparatidu.
Densitometrické nálezy v kontextu s prodlouženým navýšením PTH a zvýšeným kostním zvratem naznačují, že ronacaleret indukuje slabý hyperparathyreoidismus. Ronacaleret pouze mírně zvyšuje BMD lumbární páteře a snižuje BMD v oblasti kyčle.
Zdroj: J Clin Endocrinol Metab 2011 Aug; 96 (8): 2441-9. doi: 10.1210/jc.2010-2855. Epub 2011 May 18.
 
 
Užívání cannabisu je spojeno se závažnější schizofrenií PDF Tisk Email
Cannabis nejen zvyšuje riziko schizofrenie, ale podle posledního výzkumu je spojen se závažnější schizofrenní psychozou. Dr. Peter Allebeck a kolektiv z Department of Public Health Sciences na Karolinska Institute ve Stockholmu ve Švédsku provedli velkou longitudinální kohortovou studii u 50087 mužských odvedenců švédské armády ve věku 18 až 19 let z let 1969 a 1970. Účastníci podstoupili lékařskou prohlídku a strukturovaný pohovor s psychologem včetně otázek na rodinu a socioekonomické zázemí, práci, volnočasové aktivity a užívání alkoholu, drog a tabáku. Ve výchozím stavu nebyly statisticky signifikantní rozdíly mezi uživateli cannabisu a neuživateli z hlediska různých psychiatrických diagnoz. Sledování do roku 2007 pomocí registru hospitalizovaných identifikovalo diagnozy schizofrenie, počet hospitalizací a celkovou délku hospitalizace.
Z celkového počtu užívalo cannabis 5391. Během sledování bylo celkem 350 pacientů s identifikovanou schizofrenií, z nichž 58 užívalo cannabis. Při první hospitalizaci na schizofrenii byla jediným podtypem ukazujícím rozdíl paranoidní schizofrenie (n = 56), u níž měli uživatelé cannabisu nižší poměr ve srovnání s neuživateli (n = 6 (8%) vs n = 50 (17%); P = 0,02). Střední délka první hospitalizace byla téměř dvojnásobná u uživatelů než u neuživatelů (59 dnů vs 30 dnů). Třetina uživatelů (34%) vyžadovala více jak 90 dnů, zatímco jen 20% neuživatelů bylo tak dlouho hospitalizováno při první hospitalizaci. Podobně uživatelé cannabisu měli středně 10 rehospitalizací vs 4 rehospitalizace u neuživatelů. Téměř třetina uživatelů měla více jak 20 rehospitalizací – 29% uživatelů vs 10% neuživatelů. Střední počet hospitalizačních dnů byl 547 u uživatelů a 184 u neuživatelů. Po kontrole socioekonomických faktorů, poruch osobnosti, IQ a dalších faktorů spojených s užíváním cannabisu bylo více jak 3-násobné zvýšení rizika tak dlouhých hospitalizací u uživatelů (více jak 730 hospitalizačních dnů u uživatelů vs neuživatelů; OR 3,4; 95% CI 1,3 až 7,3). Počet rehospitalizací byl rovněž 3-násobně zvýšen u těch s mnoha rehospitalizacemi po první hospitalizaci na schizofrenii.
Zdroj: EPA 2013: 21st European Congress of Psychiatry Conference. Abstract 1697. Presented April 7, 2013.
 
Canagliflozin snižuje HbA1c u dospělých s diabetem typu 2 PDF Tisk Email
Dr. Keith Usiskin a kolektiv z Janssen Research and Development in Raritan v New Jersey provedli randomizovanou dvojitě slepou placebem kontrolovanou studii fáze 3 u pacientů ve věku 55 až 80 let s neadekvátně kontrolovaným diabetem 2. Vhodní pacienti neužívali žádnou jinou terapii, užívali v stabilním režimu různé látky (včetně insulinu) alespoň 12 týdnů nebo užívali pioglitazon alespoň 6 měsíců. Vyloučeni byli pacienti s diabetem typu 1, s hladinou glukozy na lačno 15 mmol/l a více v předléčebné periodě nebo se sníženou glomerulární filtrací eGFR. Pacienti byli randomizováni na canagliflozin (inhibitor sodno-glukozoveho kotransportéru 2 - SGLT2) 100 mg (n = 241), canagliflozin 300 mg (n = 236) nebo placebo (n = 237). Látka účinkuje indukcí urinární exkrece glukozy, což vede ke snížení plazmatické glukozy, lehké osmotické diuréze a čisté kalorické ztrátě. Ze 714 pacientů zahrnutých do 26-týdenní studie dovršilo léčebné období 88,5%. Výchozí hladina HbA1c byla podobná u všech 3 skupin: 7,8% u 100 mg, 7,7% u 300 mg a 7,8% u placeba.
Canagliflozin snížil HbA1c o 0,60% u 100 mg, 0,73% u 300 mg (P < 0,001 pro oba) a 0,03% u placeba. Za 26 týdnů byla hladina HbA1c 7,0% nebo nižší u 47,7% pacientů se 100 mg, 58,5% se 300 mg (P < 0,001 pro oba) a 28,0% s placebem. Snížení plazmatické glukozy na lačno bylo menší u placeba než u obou léčených skupin (1,0 a 1,1 mmol/l; P < 0,001 pro oba). Za 26 týdnů ztratili pacienti se 100 mg látky 2,4% (2,2 kg) tělesné hmotnosti, 3,1% (2,8 kg) se 300 mg (P < 0,001 pro oba) a 0,1% s placebem. Ve srovnání s placebem měli pacienti s canagliflozinem malé zvýšení LDL-cholesterolu a signifikantní zvýšení HDL-cholesterolu (P < 0,001).
Poměr nežádoucích příhod vedoucích k přerušení canagliflozinu byl vyšší u 300 mg (7,2%) než u 100 mg (2,1%) nebo placeba (4,2%). Poměry závažných nežádoucích příhod byly nízké a podobné u všech skupin (4,1% vs 3,4% vs 5,1%, respektive). Ženy měly nejvyšší poměry genitálních mykotických infekcí u 100 mg, 300 mg a placeba – 15,4% vs 11,2% vs 2,1%, respektive. Poměry infekcí močových cest kombinovaně u mužů a žen byly 5,8%, 8,1% a 5,1%, respektive. Poměry posturální závratě nebo ortostatické hypotenze byly 1,3% nebo méně u všech skupin. Snížení eGFR od výchozího stavu byla malá – 2,8% vs 4,5% vs 1,2%, respektive. Byla malá zvýšení hemoglobinu u canagliflozinu zřejmě kvůli hemokoncentraci z osmotického diuretického účinku látky. Obdobné hodnoty vykazují i jiné inhibitory SGLT2.
Zdroj: European Association for the Study of Diabetes (EASD) 48th Annual Meeting: Abstract 765. Presented October 3, 2012.
 
 
Lurasidon u akutní léčby dospělých se schizofrenií PDF Tisk Email
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Pátek, 11 Prosinec 2015 11:25
Byla zkoumána data ze 6 studií fáze II a III, které trvaly 6 týdnů, byly randomizované placebem kontrolované a zahrnovaly následující intervence: fixní dávky lurasidonu 20, 40, 80, 120 a 160 mg/den; haloperidolu 10 mg/den; olanzapinu 15 mg/den; quetiapinu s prodlouženým uvolňováním 600 mg/den; placeba. Stanovovány byly následující výstupy: poměry odpovědí definované snížením o ≥ 20, 30, 40 nebo 50% od výchozího stavu celkového skore PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale); kompletace studie; přerušení kvůli nežádoucím příhodám (AE); nárůst hmotnosti ≥ 7% od výchozího stavu; incidence spontánně hlášených AE; incidence celkového cholesterolu ≥ 240 mg/dl, LDL ≥ 160 mg/dl, triglyceridů nalačno ≥ 200 mg/dl a glukozy ≥ 126 mg/dl na konci. NNT (počet potřebný k léčení) pro výstupy účinnosti byly počítány po vyloučení jedné selhavší studie. NNH (počet potřebný k poškození) pro výstupy bezpečnosti/snášenlivosti byly počítány u všech studií. Byla rovněž počítána LHH (pravděpodobnost pomoci nebo poškození) pro ilustraci porovnání mezi výstupy zlepšení ≥ 30% PANSS vs. incidence akathisie, nausey, sedace, somnolence a parkinsonismu.
NNT vs. placebo pro snížení PANSS ≥ 30% byly 6, 6, 7 a 4 u dávek lurasidonu 40, 80, 120 a 160 mg/den, respektive, a 4 a 3 u olanzapinu 15 mg/den a quetiapinu s prodlouženým uvolňováním 600 mg/den, respektive. Lurasidon nebyl spojen s žádnou statisticky signifikantní nevýhodou oproti placebu kvůli nárůstu hmotnosti nebo metabolickým abnormalitám; NNH vs. placebo pro nárůst hmotnosti ≥ 7% od výchozího stavu byl 4 u olanzapinu a 9 u quetiapinu s prodlouženým uvolňováním v kontrastu s NNH pro tento výstup v rozsahu od 43 do 150 u lurasidonu 40-160 mg/den. Pět nejčastějších nežádoucích příhod připsatelných lurasidonu byly akathisie, nausea, sedace, somnolence a parkinsonismus s NNH vs. placebo u lurasidonu 40-120 mg/den v rozsahu od 6 (akathisie u 120 mg/den) do 30 (parkinsonismus u 80 mg/den). Lurasidon 160 mg/den se jevil jako lépe snášený než dávky 40, 80 nebo 120 mg/den u akathisie, nausey, sedace nebo somnolence. LHH byla příznivější pro lurasidon v kontrastu se sníženími PANSS vs. AE.
 
Zdroj: Clin Schizophr Relat Psychoses 2012 Jul; 6 (2): 76-85. doi: 10.3371/CSRP.6.2.5.
 
Aktualizováno Úterý, 02 Únor 2016 11:27
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 5 z 18

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack