Test NemLek webu

Test NemLek webu

Úvod LIC novinky
NL-LICnovinky

PharmDr. Přemysl Černý, vedoucí Lékového informačního centra (LIC) FN u sv. Anny v Brně pro vás pravidelně  vyhledává,  a zpracovává do zkrácené podoby novinky z  medicínských a farmaceutických zdrojů.

kontakt:  543 182 176, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScriptČaj Yerba Mate je spojen s větší kostní minerální densitou (BMD) PDF Tisk Email
Napsal uživatel Přemysl Černý   

V Argentině a dalších jihoamerických zemích převyšuje spotřeba yerba mate (Ilex paraguariensis) nad kávou nebo čajem (Camellia sinensis). Prevalence osteoporozy a incidence osteoporotických zlomenin v Latinské Americe je nižší než v severní Evropě a USA, ale je na vzestupu. Přísun kofeinu, který je v yerba mate obsažen ve vysoké koncentraci, může negativně ovlivňovat BMD a riziko zlomenin.

Dr. Andrea Conforti a kolektiv z Program for the Prevention and Treatment of Osteoporosis v Mendoze v Argentině zkoumali uživatele, kteří připravovali yerbu mate opakovaným louhováním, při kterém je koncentrace kofeinu 330 mg/l. Zkřížená observační studie identifikovala postmenopauzální ženy, které pily aspoň 1 litr denně aspoň 5 let (n = 146) a roztřídila je podle věku a času do menopauzy, výšky, BMI a příjmu vápníku s odpovídajícím počtem žen, které čaj nepily. Obě skupiny měly sedavý režim. Konzumentky yerba mate měly BMI o 1,1 kg/m2 větší než nekonzumentky. Ze studie byly vyloučeny současné nebo bývalé kuřačky, konzumentky více jak 50g alkoholu týdně, současné uživatelky HRT (hormonální substituční terapie), uživatelky bisfosonátů déle jak 6 měsíců a chronické uživatelky kortikosteroidů. BMD byla měřena pomocí DXA (dual-energy X-ray absorptiometry).

Uživatelky měly o 9,7% větší BMD lumbární páteře ve srovnání s neuživatelkami (0,952 g/cm2 vs 0,858 g/cm2, respektive; P < 0,0001), stejně jako o 6,2% větší BMD stehenního krčku (0,817 g/cm2 vs 0,776 g/cm2, respektive; P = 0,0002). Násobnou regresní analýzou výzkumníci nalezli, že navíc k BMI byla konzumace yerba mate jedinou proměnnou, která signifikantně korelovala s BMD (P = 0,0028). Ačkoliv skupina konzumentek měla vyšší křížovou a krčkovou BMD v každém věku ve srovnání s kontrolou, sklony regeresní křivky pro BMD vs věk se ve skupinách nelišily, což znamená, že ztráta BMD v čase byla stejná u obou skupin. V čase DXA skenování byl počet nezávažných kostních zlomenin podobný u obou skupin (13 u uživatelek a 17 u kontrol; P = 0,5637).

Autoři uzavírají, že chronická spotřeba yerba mate byla spojena s větší BMD lumbární páteře a stehenního krčku a má protektivní efekt, a dřívější hypotézy o škodlivém efektu kofeinu na BMD „by měly být odmítnuty“. Výsledky ale nemohou být zevšeobecněny na mladé ženy, muže nebo děti.

Zdroj: Bone 2012; 50: 9-13

 

 

 
Předoperační aspirin je prospěšný v srdeční chirurgii Tisk Email
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Čtvrtek, 22 Březen 2012 11:00

Kvůli problémům perioperativního krvácení American Heart Association, American College of Cardiology, Society of Thoracic Surgeons a European Association for Cardio-Thoracic Surgery doporučily ukončit aspirin 2 až 10 dnů před operací, ačkoliv brzký pooperační aspirin je spojen s lepšími pooperačními výstupy u pacientů, kteří podstoupili CABG (bypass). Dr. Jianzhong Sun a kolektiv z Jefferson Medical College na Thomas Jefferson University ve Philadelphii v Pennsylvanii provedli observační studii v Dr. Sun´s institution a na University of California, Davis, Medical Center in Sacramento v letech 2001 až 2009 na 2868 pacientech s operací bypassu nebo chlopně, z nichž 1923 užívalo aspirin 5 dnů před operací a 945 ne. Výzkumníci neuvádějí detajlní informace o dávce aspirinu, ale většina užívala 81 – 325 mg denně.

V multivariantní logistické regresní analýze předoperační aspirin vs nonaspirin signifikantně snížil riziko smrti za 30 dnů (3,5% vs 6,5%; OR 0,6) a složeného výstupu velkých nežádoucích kardiocerebrálních příhod (8,7% vs 10,8%; OR 0,7). Předoperační aspirin také signifikantně snížil riziko pooperačního renálního selhání (3,7% vs 7,1%; OR 0,38) a potřebu dialýzy (1,9% vs 3,6%; OR 0,4) a zkrátil průměrný čas strávený na JIP (107 vs 136 hodin). Přitom skupina aspirinu měla signifikantně více komorbidit včetně hypertenze, diabetu, periferní arteriální choroby, předešlého infarktu myokardu, anginy pectoris a cerebrovaskulární choroby. Pacienti užívající aspirin předoperačně byli také starší a byli to více muži. Aspirin nezvyšoval riziko readmise po srdeční operaci (14,5% s aspirinem vs 12,8% bez).

Výzkumníci přiznávají, že krvácení zůstává problémem při předoperačním aspirinu, ačkoliv v současné éře srdeční chirurgie je možno vyhnout se krvácivému potenciálu použitím nízkých dávek aspirinu a/nebo podáním antifibrinolytické terapie perioperativně. Celkově benefity výstupů získané předoperačním aspirinem můžou přesáhnout možné riziko excesivního krvácení. Před obecným klinickým doporučením však je potřeba dalších studií.

Zdroj: Ann Surg; Published online October 12, 2011

 
Niacin u pacientů s nízkými hladinami HDL-C při intenzivní terapii statiny PDF Tisk Email
Napsal uživatel Přemysl Černý   

Není dosud jasné, zda niacin přidaný k simvastatinu ke zvýšení hladin HDL-C je lepší než samotný simvastatin pro snížení residuálních kardiovaskulárních rizik. Výzkumníci randomizovali vhodné pacienty na niacin s prodlouženým uvolňováním 1500 – 2000 mg/den nebo placebo. Všichni pacienti užívali simvastatin 40 – 80 mg/den a ezetimib 10 mg/den dle potřeby pro dosažení hladiny LDL-C 40 – 80 mg/dl (1,03 – 2,07 mmol/l). Primárním endpointem byla první příhoda složeniny smrti z koronární choroby, nefatálního infarktu myokardu, ischemické mrtvice, hospitalizace pro akutní koronární syndrom nebo symptomy vynucené koronární nebo cereberální revaskularizace.

Randomizováno bylo 3414 pacientů na niacin (n = 1718) nebo plaebo (n = 1696). Studie byla ukončena po střední době sleodvání 3 roky kvůli nedostatku účinnosti. Za 2 roky niacin signifikantně zvýšil střední hladinu HDL-C z 35 mg/dl (0,91 mmol/l) na 42 mg/dl (1,08 mmol/l), snížil hladinu triglyceridů ze 164 mg/dl (1,85 mmol/l) na 122 mg/dl (1,38 mmol/l) a snížil hladinu LDL-C ze 74 mg/dl (1,91 mmol/l) na 62 mg/dl (1,60 mmol/l). Primární endpoint se vyskytl u 282 pacientů s niacinem (16,4%) a u 274 pacientů s placebem (16,2%) (HR 1,02; 95% CI 0,87 až 1,21; P = 0,79 log-rank testem).

U pacientů s aterosklerotickou kardiovaskulární chorobou a hladinami LDL-C méně než 70 mg/dl (1,81 mmol/l) nebyl přídavný klinický prospěch po přidání niacinu k statinové terapii během 36 měsíců sledování přes signifikantní zlepšení hladin HDL-C a triglyceridů.

Podpořeno National Heart, Lung and Blood Institute a Abbott Laboratories.

Zdroj: NEJM Nov 2011

 
Doplňky vitaminu E mohou zvýšit riziko rakoviny prostaty PDF Tisk Email
Napsal uživatel Přemysl Černý   

Výzkumníci mezinárodního kolektivu ze SELECT (Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial) nenalezli prospěch doplňků s obsahem selenu a vitaminu E pro snížení rizika rakoviny prostaty, naopak statisticky nesignifikantní zvýšení rizika u vitaminu E. Randomizovali celkem 35533 mužů na 427 místech v USA, Kanadě a Portoriku v období 22.srpna 2001 až 24.června 2004. Výběrová kritéria zahrnovala PSA 4,0 ng/ml nebo méně, digitální rektální vyšetření nepředpokládající rakovinu prostaty a věk 50 a více u černých mužů a 55 a více u všech ostatních mužů. Primární analýza zahrnovala 34887 mužů randomizovaných na 1 ze 4 léčebných skupin: 8752 dostávalo selen (200 μg/den z L-selenomethioninu); 8737 vitamin E (400 IU/den z celkového rac-α-tocopherylacetátu); 8702 obě látky a 8696 placebo; po dobu minimálně 7 a maximálně 12 let. Analýza reflektovala konečná data nasbíraná z míst studie do 5.července 2011. Hlavním výstupem byla incidence rakoviny prostaty.

Tato zpráva zahrnuje 54464 dodatečných osoboroků z následného sledování a 521 dodatečných případů rakoviny prostaty (113 u placeba, 147 u vitaminu E, 143 u selenu a 118 u kombinace látek) od primárního hlášení. Ve srovnání s placebem (referenční skupina), kde se rozvinula rakovina prostaty u 529 mužů, se rakovina prostaty rozvinula u 620 mužů s vitaminem E (HR 1,17; 99% CI 1,004 až 1,36; P = 0,008), u 575 se selenem (HR 1,09; 99% CI 0,93 až 1,27; P = 0,18) a u 555 se selenem a vitaminem E (HR 1,05; 99% CI 0,89 až 1,22; P = 0,46). Ve srovnání s placebem bylo absolutní zvýšení rizika rakoviny prostaty na 1000 osoboroků 1,6 pro vitamin E, 0,8 pro selen a 0,4 pro kombinaci.

Dietní doplnění vitaminu E signifikantně zvyšuje riziko rakoviny prostaty u zdravých mužů.

Zdroj: JAMA 2011; 306: 1549-1556

 
Účinnost inhibitoru CETP (protein transferu cholesterylesteru) evacetrapibu v monoterapii nebo kombinaci se statiny na HDL a LDL cholesterol PDF Tisk Email
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Dr. Nicholls S.J. a kolektiv provedli randomizovanou kontrolovanou studii u 398 pacientů se zvýšenými hladinami LDL-C nebo nízkými hladinami HDL-C v období duben 2010 až leden 2011 v USA a Evropě. Po dietním úvodu byli pacienti randomizováni na placebo (n = 38); monoterapii evacetrapibu 30 mg/den (n = 40), 100 mg/den (n = 39) nebo 500 mg/den (n = 42); nebo statinovou terapii (n = 239) (simvastatin 40 mg/den; atorvastatin 20 mg/den; nebo rosuvastatin 10 mg/den) s nebo bez evacetrapibu 100 mg/den; po dobu 12 týdnů. Koprimárními endpointy byly procentní změny v HDL-C a LDL-C od výchozího stavu po 12 týdnech léčby.
Střední výchozí hladina HDL-C byla 55,1 (SD 15,3) mg/dl a LDL-C 144,3 (SD 26,6) mg/dl. Jako monoterapie produkoval evacetrapib na dávce závislé zvýšení HDL-C o 30,0 až 66,0 mg/dl (53,6% až 128,8%) ve srovnání se snížením u placeba o 0,7 mg/dl (-3,0%; P < 0,001 pro všechny srovnávané s placebem) a snížení LDL-C o -20,5 až -51,4 mg/dl (-13,6% až -35,9%) ve srovnání se zvýšením u placeba o 7,2 mg/dl (3,9%; P < 0,001 pro všechny srovnávané s placebem). V kombinaci se statiny evacetrapib 100 mg/den produkoval zvýšení HDL-C o 42,1 až 50,5 mg/dl (78,5% až 88,5%; P < 0,001 pro všechny srovnávané se statiny) a snížení LDL-C o -67,1 až -75,8 mg/dl (-11,2% až -13,9%; P < 0,001 pro všechny srovnávané se statiny). Ve srovnání s monoterapií vedla kombinace se statiny k většímu snížení LDL-C (P < 0,001), ale ne k většímu zvýšení HDL-C (P = 0,39). Nebyly pozorovány nežádoucí efekty.
Ve srovnání s placebem nebo statinovou monoterapií evacetrapib jako monoterapie nebo kombinace se statiny zvyšoval HDL-C hladiny a snižoval LDL-C hladiny. Efekty na kardiovaskulární výstupy vyžadují další průzkum.
Zdroj: JAMA 306 (19) (Nov 2011); 2099-2109
 
Extrakt z palmy Serenoy nevykazuje prospěch ve zlepšení benigní hyperplazie prostaty? PDF Tisk Email
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Sobota, 07 Leden 2012 00:12

... a dalších více než 15 nových výtahů z klinických studií čtěte v sekci LIC-novinky

Extrakt ze Serenoy je populární doplňková léčba symptomů zvětšené prostaty. Efekt by mohl být výsledkem antiandrogenních, protizánětlivých a antiproliferativních vlastností, ale žádný z těchto mechanismů nebyl dokázán. Předešlé studie dosáhly různých výsledků ve standardní dávce 320 mg/den. Dr. Michael J.Barry a kolektiv z Department of Medicine, Massachusetts General Hospital v Bostonu mezi červnem 2008 a říjnem 2010 provedli dvojitě slepou placebem kontrolovanou randomizovanou studii s až trojnásobnou dávkou extraktu. Zahrnuto bylo 369 mužů ve věku 45 let a starších. Pacienti měli poměr vrcholového močového proudu alespoň 4 ml/s, skore AUASI (American Urological Association Symptom Index) mezi 8 a 24 a nikdo nebyl vyloučen. Účastníci dostávali 1 dávku extraktu, pak 2 dávky za 24 týdnů a pak 3 dávky za 48 týdnů.

Celý článek...
 
Doplnění testosteronu selhává ve zlepšení erektilní dysfunkce PDF Tisk Email
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Úterý, 08 Listopad 2011 20:24

Na 67. ASRM (Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine) Dr. Lauren W. Roth z University of Colorado v Denveru prezentovala poznatek, že po aplikaci testosteronového gelu se zvýšily hladiny testosteronu po 6 měsících nebo 1 roce u nízkodávkové i vysokodávkové léčby ve srovnání s výchozími hladinami (P < 0,01). Nevedlo to ale ke zlepšení skore SHIM (Sexual Health Inventory for Men).
U 56 pacientů s placebem bylo výchozí skore SHIM 15,9, za 6 měsíců 16,3 a za 1 rok 16,9 (P = 0,70 od výchozího stavu). U 56 mužů s testosteronem 25 mg to bylo 16,1 výchozí, za 6 měsíců 16,2 a za 1 rok 16,1 (P = 0,84). U 55 mužů s testosteronem 50 mg to bylo 15,9 výchozí, za 6 měsíců 16,1 a za 1 rok 17,9 (P = 0,54). Výchozí hladiny testosteronu u placeba byly 294,3 ng/dl a na konci studie průměrně 283,9 ng/dl (P = 0,28). U testosteronu 25 mg to bylo 292,1 ng/dl a po roce 456,8 ng/dl (P < 0,01). U testosteronu 50 mg to bylo 303,5 ng/dl a po roce signifikantních 595,3 ng/dl (P < 0,01).
Muži ve studii neužívali jinou medikaci erektilní dysfunkce, byli ve věku kolem 65 let a měli BMI okolo 29 kg/m2 a byli většinově bílí.
Zdroj: ASRM  [Presentation title: The Impact of Testosterone Supplementation on Sexual

Functioning in Elderly Men. Abstract O-3]

 
Pravidelné užívání aspirinu je spojeno s poruchami stárnoucí makuly (AMD) PDF Tisk Email
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Úterý, 08 Listopad 2011 20:23

AMD je stejná jako věkem podmíněná makulární degenerace. Některé studie hlásí zvýšené riziko subretinálního krvácení vedoucí k vyššímu riziku AMD. Dr. Paulus T.V.M. de Jong a kolektiv z Netherlands Institute for Neuroscience and Academic Medical Center v Amsterodamu provedli zkříženou populační studii 4691 evropanů ze 7 evropských zemí (Norsko, Estonsko, Spojené Království, Francie, Itálie, Řecko a Španělsko) ve věku 65 let nebo starších. Navíc k dotazníku o užívání aspirinu byl u účastníků zjišťován sociodemografický stav, úroveň vzdělání, historie kouření v současnosti a minulosti a spotřeba alkoholu. Další otázky byly zaměřeny na medicínskou historii včetně historie mrtvice nebo infarktu myokardu a zda byli diagnostikováni na anginu pectoris nebo diabetes mellitus. Užití aspirinu bylo rozděleno na 7 možností od „nikdy“ po „denně“. Rovněž byly určovány hladiny cholesterolu ze vzorků krve na lačno. Digitalizované obrázky pozadí od účastníků byly v třídicím centru hodnoceny 2 zkušenými pracovníky. Obrázky byly kategorizovány podle International Classification and Grading System for Age-Related Maculopathy and AMD. Výzkumníci definovali suchou AMD jako jakoukoliv ostře ohraničenou kruhovou nebo oválnou plochu zjevně chybějícího retinálního pigmentového epitelu s největším průměrem více jak 175 μm, s viditelnými choroidálními cévami a bez přítomné vlhké AMD. Vlhká AMD byla definována jako přítomnost serozní nebo hemorhagické oblasti retinálního pigmentového epitelu, subretinální neovaskulární membrány, subretinálního krvácení, periretinálního fibrozního zajizvení nebo kombinace těchto charakteristik. Tato definice trvala, i když obrázky pozadí ukazovaly políčka suché AMD.

Autoři hlásí, že 36,4% mělo důkazy rané AMD a 3,3% pozdní AMD. Užití aspirinu měsíčně hlásilo 41% účastníků, 7% hlásilo alespoň jednou týdně a 17,3% denně. U denních uživatelů poměr případů (OR) přepočtený na potenciální ovlivnění ukázal ustálené zvyšování se zvyšující se závažností stupně AMD. Když byl přepočet proveden na všechna známá ovlivnění včetně kardiovaskulární choroby nebo anginy pectoris, tak se spojitost neměnila. Mohla tam být ale jiná ovlivnění, která nebyla měřena. Relativní zvýšení závažnosti byla následující: u 1. stupně 1,26 (95% CI 1,08 až 1,46; P < 0,001); u 2. stupně 1,42 (95% CI 1,18 až 1,70) a u vlhké pozdní AMD 2,22 (95% CI 1,61 až 3,05; P < 0,001). Je to zkřížená studie, takže není vyloučeno, že pacienti s AMD začali brát aspirin po zjištění visuálních problémů.

Zdroj: Ophthalmology. Published online September 13, 2011

 
Vitaminové doplňky spojeny se zvýšením rizika úmrtí PDF Tisk Email
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Úterý, 08 Listopad 2011 19:23
Dr. Jaakko Mursu a kolektiv z Department of Health Sciences, Institute of Public Health and Clinical Nutrition na University of Eastern Finland v Kuopio ve Finsku vztah mezi užíváním doplňků a poměrem celkové úmrtnosti analyzovali z dat Iowa Women´s Health Study celkem 38772 žen ve věku 55 až 69 let (průměr 61,6 roku na začátku studie v r.1986). Samohlášená data byla sebrána v letech 1986, 1997 a 2004.
Celkem 15594 úmrtí bylo hlášeno do 31.12.2008, což představuje kolem 40% původních účastníků. Užívání multivitamínů celkově bylo spojeno s 2,4% zvýšením absolutního rizika smrti (HR 1,06; 95% CI 1,02 až 1,10). Samohlášené užívání doplňků podstatně stouplo mezi lety 1986 až 2004, navíc měli uživatelé vyšší vzdělání, byli fyzicky aktivnější a častěji užívali estrogenovou substituční terapii. Vitamín B6, kyselina listová, železo, hořčík a zinek byly spojeny s asi 3-6% zvýšením rizika smrti, zatímco měď s 18,0% zvýšením ve srovnání s odpovídajícími neuživateli. Naopak vápník byl spojen s rizikem smrti inverzně (HR 0,91; 95% CI 0,88 až 0,94; snížení absolutního rizika 3,8%). Nálezy pro železo a vápník v detajlnější analýze provedli výzkumníci v kratších periodách (10-tileté, 6-tileté a 4-leté sledování) a našli výsledky podobné.
„Nemůžeme doporučit užívání vitamínových a minerálních doplňků v preventivním smyslu, alespoň ne u dobře živené populace. Tyto doplňky nenahrazují nebo nepřidávají prospěch ke konzumaci ovoce a zeleniny a mohou způsobit nechtěné zdravotní následky,“ uzavírají výzkumníci.
Zdroj: Arch Intern Med 2011; 171: 1625-1634.
 
Tiotropium snižuje riziko exacerbací bez ohledu na předchozí užití inhalačních anticholinergik PDF Tisk Email
Napsal uživatel Přemysl Černý   
Úterý, 08 Listopad 2011 18:23
Dr. Cooper C.B. a kolektiv provedli sdruženou analýzu randomizovaných dvojitě slepých placebem kontrolovaných paralelních studií s tiotropiem v délce trvání alespoň 6 měsíců. Studie měly podobné zahrnující i vylučující kritéria. Definice exacerbace byla standardizována. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin – D (anticholinergika přerušena při randomizaci, před tím předepisována) a ND (anticholinergika nepřerušena, před tím nepředepisována).
Demografické rozložení bylo vyvážené mezi D (n = 5846) a ND (n = 6317), kromě vyšších kumulativních kuřáků (56 krabičkoroků vs 48 krabičkoroků), nižšího nuceného expiračního objemu za 1 sekundu (FEV1) / nucená vitální kapacita (43% vs 48%) a nižší výchozí FEV1 (35,8% predikovaný vs 42,4% predikovaný) ve skupině D. U obou skupin tiotropium snížilo riziko exacerbace (HR = 0,83; P < 0,0001 u D vs HR = 0,79; P < 0,0001 u ND) a hospitalizované exacerbace (HR = 0,85; P = 0,0467 vs HR = 0,79; P = 0,0094). Tiotropium snížilo počet exacerbací na pacientorok (RR = 0,82; P < 0,0001 u D vs RR = 0,80; P < 0,0001 u ND) a souvisejících hospitalizací na pacientorok (RR = 0,88; P = 0,015 u D vs RR = 0,74; P < 0,0001 u ND).
Zdroj: Int J Chrom Obstruct Pulmon Dis 6 269-75 (2011)
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 8 z 18

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack