Test NemLek webu

Test NemLek webu

Stanovy ČFS PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
NL-O sekci nemocničních lékárníků
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Sobota, 06 Prosinec 2008 19:31

1. Název a postavení


1.1. Česká farmaceutická společnost (zkratka ČFS) je celostátní společností se sídlem v Praze, působící na území České republiky.

1.2. ČFS je samostatná, dobrovolná, nevládní, otevřená organizace farmaceutů a dalších odborníků ve zdravotnictví a v oborech, jež do zdravotnictví aplikují výsledky své činnosti.

1.3. Společnost je politicky, ekonomicky a organizačně nezávislá na politických stranách, státních a hospodářských orgánech, ostatních společenských, zájmových a odborných organizacích a občanských iniciativách. Spolupracuje však s nimi při prosazování společných zájmů.

2. Poslání a cíle


2.1. Hlavním posláním společnosti je shromažďovat, rozvíjet a uplatňovat poznatky farmaceutických věd a aplikovat je v péči o zdraví.

2.2. Pro splnění svého základního poslání orientuje ČFS svou činnost zejména v těchto směrech:

 • v rámci své struktury podporuje všestranný rozvoj všech odborných sekcí i oborů s nimi souvisejících
 • organizuje odborné sekce s cílem rozšiřovat nejnovější výsledky farmaceutických a ostatních souvisejících věd,
 • podporuje rozvoj mezinárodních styků v oblasti farmaceutických věd,
 • vysílá delegáty do atestačních, akreditačních a konkurzních komisí,
 • spolupracuje s profesními komorami a jinými odbornými organizacemi ve zdravotnictví,
 • navrhuje zástupce do poradních orgánů oficiálních zdravotnických institucí ve svém oboru,
 • podílí se na vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti a spolupracuje s výzkumnými a pedagogickými institucemi v oblasti farmaceutických věd,
 • uděluje významné pocty (uznání, čestná členství, medaile) domácím i zahraničním odborníkům,
 • na podporu vědecké a odborné činnosti může vypisovat soutěže a udělovat ceny za nejhodnotnější vědecké práce, publikace, přednášky a sdělení,
 • vydává odborný farmaceutický časopis, případně jiný účelový tisk,
 • k materiální podpoře svých úkolů může Společnost vyvíjet účelovou hospodářskou činnost.

3. Členství


3.1. Členství v ČFS je řádné a čestné.

3.2. Řádnými členy ČFS mohou být farmaceuti, střední zdravotničtí pracovníci a dále odborníci ve zdravotnictví a v oborech, jež aplikují své činnosti do zdravotnictví. Členové jsou bez rozdílu pracovního zařazení politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví.

3.3. Členy mohou být i pracovníci středních a vysokých škol příslušného zaměření a důchodci, kteří před odchodem do důchodu pracovali v oboru nebo se jinak podíleli na činnosti společnosti.

3.4. Členství v ČFS je dobrovolné, všichni členové jsou si rovni a mají stejná práva a povinnosti.

3.5. Členství v ČFS vzniká přijetím člena po projednání ve výboru společnosti.

3.6. Členství v ČFS zaniká:

 • vystoupením člena
 • úmrtím člena
 • zrušením členství člena

3.7. Čestným členem ČFS se může stát osobnost, jež má mimořádné zásluhy o rozvoj farmacie, případně souvisejících oborů.

3.8. Čestné členství uděluje, resp. odnímá předsednictvo ČFS, zpravidla na návrh odborných sekcí, ty rovněž navrhují udělení jiných poct a medailí.

3.9. Člen ČFS má právo:

 • účasti na činnosti společností, zpravidla prostřednictvím odborných sekcí a regionálních spolků farmaceutů,
 • volit a být volen do orgánů Společnosti, ucházet se o ceny Společnosti za předpokladu nepřetržitého jednoročního členství,
 • vyjadřovat svoje názory, předkládat náměty a návrhy na zlepšení práce ČFS a jejích orgánů a být informován, jak s nimi bylo naloženo. S těmito návrhy se může obracet na kterýkoli orgán ČFS, zejména na vedení jednotlivých odborných sekcí a spolků farmaceutů,
 • osobně se zúčastnit jednání v těch případech, kdy se jedná o zájmy týkající se osoby člena ČFS,
 • být informován o činnosti vedení ČFS a přijímaných rozhodnutích,
 • vystoupit ze Společnosti a odvolat se proti zrušení členství v ČFS.

3.10. Člen ČFS je povinen:

 • dodržovat stanovy společnosti,
 • podílet se podle svých možností na činnosti ČFS, zejména prostřednictvím odborných sekcí a regionálních spolků farmaceutů,
 • v předepsaných termínech platit stanovené členské příspěvky.

3.11. Za závažné porušení stanov, zejména za vědomé neplacení stanovených členských příspěvků v době delší než dva roky, může po předchozí písemné upomínce výbor Společnosti rozhodnout o zrušení členství. Po nápravě provinění může vyloučený člen požádat o znovupřijetí.

4. Struktura a orgány ČFS


4.1. ČFS má tyto orgány:

 • plenární zasedání (shromáždění) členů
 • předsednictvo
 • revizní komisi

4.2. Činnost ČFS řídí předsednictvo složené ze zástupců Společnosti, kteří jsou voleni na čtyřleté období. Předsednictvo tvoří předseda, místopředseda, vědecký sekretář a dalších 8 členů.

4.3. Revizní komise Společnosti je tříčlenná, kontroluje hospodaření společnosti a o výsledcích kontrol podává zprávu členům i výborům Společnosti.

4.4. Podle specializace jednotlivých členů se z hlediska odborné činnosti člení společnost na odborné sekce a podle místa činnosti členů na regionální spolky farmaceutů.

4.5. Každá odborná sekce a regionální spolek má pětičlenný výbor v čele s předsedou.

4.6. V mezinárodních stycích může ČFS a její odborné sekce vystupovat s označením odpovídajícím označení zahraničního partnera.

5. Majetek a hospodaření společnosti


5.1. Zdroje finančních prostředků jsou:

 • členské příspěvky
 • jiné předměty, dary a dotace
 • výnosy z pořádaných akcí
 • výnosy z případné hospodářské činnosti

5.2. Společnost hospodaří podle rozpočtu na kalendářní rok a musí respektovat platné právní předpisy.

5.3. Hospodaření společnosti a majetkový stav je pod kolektivním dohledem členů, schvalovaný plenární schůzí.

6. Časopis ČFS


6.1. Odborným periodickým tiskem ČFS je časopis Česká a slovenská farmacie.

6.2. Funkci vedoucího redaktora časopisu navrhuje předsednictvo ČFS a ustanovuje vydavatel.
Redakční radu časopisu jmenuje předsednictvo ČFS.

7. Společná ustanovení


7.1. Pro realizaci těchto stanov ČFS slouží organizační a prováděcí předpisy.

8. Změny stanov


8.1. Případné změny stanov, organizačních a prováděcích předpisů schvaluje plenární shromáždění členů Společnosti.

Komentáře

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Jméno *
Mail
Opište kód   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Přidat komentář
Aktualizováno Středa, 03 Červen 2009 15:21
 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack