Test NemLek webu

Test NemLek webu

European Statements of Hospital Pharmacy

Protipadělková směrnice

Zprávy SÚKL

clip_image034.jpg
Úvod
O Sekci nemocničního lékárenství
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Čtvrtek, 19 Březen 2009 00:00

 

Sekce nemocničních lékárníků (SNL) je odbornou sekcí České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Sdružuje především lékárníky z nemocničních lékáren a další odborníky zajímající se o nemocniční lékárenství.

SNL je členem Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHP) a zúčastňuje se jejich akcí.

SNL pořádá pravidelné odborné akce, z nichž největší jsou Pracovní dny nemocničního lékárenství, (nově Kongresy nemocničního lékárenství) pořádané každoročně v listopadu od roku 1996.

Hlavní cíle oboru jsou stanoveny v Koncepci nemocničního lékárenství, kterou sekce vypracovala a její definitivní verzi schválila v roce 2000.

 

Celý článek...
 
Koncepce oboru nemocniční lékárenství
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Čtvrtek, 19 Březen 2009 00:00

 

1. Úvod

Nemocniční lékárenství je samostatný specializovaný obor, který  má nezastupitelnou úlohu v zajišťování komplexní lékárenské péče, především pro lůžková zdravotnická zařízení. Nemocniční lékárna je nedílnou součástí těchto zařízení. Koncepce oboru nemocničního lékárenství  si klade za úkol nastínit roli nemocničního lékárenství v nejbližších letech, a to s ohledem na kontext rozvoje globálního a zejména evropského nemocničního lékárenství a navrhnout řešení vedoucí k vytčenému cíli. Cílem změn je standardizace  nemocniční lékárenské péče na vysoké úrovni odpovídající spojení nejnovějších farmaceuticko-medicínských poznatků se společenskou objednávkou, etickými principy a ekonomickými možnostmi zdravotního systému.

 

2. Definice a náplň oboru

Lékárenská péče v nemocničních lékárnách je zaměřena na soustavnou a komplexní optimalizaci a individualizaci  farmakoterapie a používání zdravotnických prostředků.  Optimalizací se rozumí  zvyšování jakosti a dostupnosti poskytované péče při racionálním využití dostupných zdrojů.

Nemocniční lékárenství poskytuje lékárenskou péčí:

 • hospitalizovaným pacientům
 • pacientům denních stacionářů
 • pacientům propouštěným ze zdravotnických zařízení
 • pacientům ambulantním
 • pacientům v systému domácí péče

Specializovanou péči poskytuje i obyvatelstvu, zdravotnickým zařízením, jejichž je součástí  a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým subjektům.

Nemocniční lékárenství se zabývá:

 • zajišťováním a výdejem léčiv a zdravotnických prostředků
 • přípravou léčiv
 • jejich kontrolou a vedením příslušné evidence
 • výdejem a přípravou laboratorních chemikálií a laboratorních diagnostik
 • lékovou politikou
 • bezpečností zacházení s léčivy

Přípravou léčiv se rozumí příprava všech lékových forem, tzn. včetně technologicky náročných

 • individualizovaných sterilních léčivých přípravků s obsahem cytotostatik, antibiotik, analgetik-anodyn, a dalších léčiv k parenterální aplikaci, přípravků pro genovou terapii
 • léčivých přípravků připravovaných hromadně v šaržích podle zásad platných předpisů
 • dalších vysoce individualizovaných léčivých přípravků specificky požadovaných k racionální farmakoterapii


Součástí nemocničního lékárenství je poskytování klinicky orientované péče na úrovni odpovídající potřebám nemocnice, v přímé spolupráci s dalšími odborníky mutlidisciplinárního klinického týmu (lékař, lékárník, zdravotní sestra, psycholog, aj.).

Tato činnost je realizována aktivní účastí nemocničního lékárníka  při optimalizaci farmakoterapie:

 • v nutričním týmu s návazností na přípravu parenterálních a enterálních výživných směsí
 • v  onkologickém týmu s návazností na centralizovanou přípravu cytostatik
 • v týmu pro moderní terapie v návaznosti na přípravu léčivých přípravků pro genovou terapii
 • při sledování a vyhodnocování efektivity a kvality farmakoterapeutických zásahů a jejich využití v lékové politice nemocnice
 • v práci komisí zabývajících se lékovou problematikou (komise léková, antibiotická, nutriční, etická, ekonomická, pro veřejné zakázky, pro zdravotnické prostředky)
 • zabezpečením farmaceutického servisu při řešení lékových studií
 • při sběru farmakoepidemiologických dat s jejich zpracováním do farmakoekonomických výstupů
 • při terapeutickém monitorování léčiv v tělních tekutinách a při interpretaci dat  ve spolupráci s  klinicko-farmakologickými nebo klinicko-biochemickými pracovišti
 • při hodnocení individuální preskripce u hospitalizovaných pacientů s výstupy do jednodávkového, resp. vícedávkového systému, individuální dispensace léčiv
 • poskytováním klinickofarmaceutické péče u hospitalizovaných i ambulantních pacientů
 • v týmu pro zavádění a dodržování systému jakosti
 • v expertních skupinách pro vytváření a zavádění standardů pro nemocniční lékárenskou péči

Nedílnou součástí péče je i poskytování informačního servisu pacientům a zdravotnickým pracovníkům, včetně edukace.

Nemocniční lékárenství se aktivně účastní

 • na pregraduální průpravě studentů farmaceutických (popř. lékařských) fakult a studentů vyšších odborných škol
 • na postgraduální  přípravě zdravotnických pracovníků, zejména lékárníků a farmaceutických asistentů
 • ve výzkumných projektech řešených samostatně nebo ve spolupráci s vědeckými, vysokoškolskými a zdravotnickými institucemi

 

Výukové a vzdělávací aktivity zajišťují pracoviště zařazená do systému akreditovaných zdravotnických pracovišť.

3. Předpoklady k dosažení cíle

Pro efektivní zajištění funkce nemocničního lékárenství je nezbytné  zakotvení termínů nemocniční lékárenství, nemocniční lékárna a nemocniční lékárník do nově vytvářené legislativy v oblasti zdravotní péče, systému zdravotnických zařízení, zdravotnických pracovníků a jejich vzdělávání.

Je nezbytné stanovení minimálních věcných, technických a personálních podmínek vybavení nemocničních lékáren v kontextu s diferencovaným rozsahem dle poskytované lékárenské péče. Rozsah  této péče je třeba stanovit podle hodnotitelných kritérií, jako je počet a profil lůžek v daném zařízení, počet a profil zdravotnických pracovníků, počet a charakter prováděných klinických hodnocení, počet specializovaných center.

4.    Pracovníci a jejich kvalifikace

Kvalifikačním předpokladem pro vedoucího lékárníka nemocniční lékárny je atestace v oboru nemocniční lékárenství.  U vedoucích jednotlivých oddělení lékárny se vyžaduje specializace v příslušných oborech (nemocniční lékárenství, veřejné lékárenství, klinická farmacie, farmaceutická technologie, farmaceutická analýza), nebo vyšší specializace odpovídající vykonávané funkci jako je např. certifikovaný kurz v oboru onkologická farmacie, nutriční podpora. Nezbytností je zachování samostatného základního specializačního oboru nemocničního lékárenství a vytvoření podmínek pro  potřebnou průpravu  v tomto oboru. Pro farmaceutické asistenty je požadavkem pomaturitní studium v oboru odpovídajícím vykonávané činnosti či funkci a zavedení specializace nemocniční lékárenství.

 

Květen 2010

 

 
Stanovy ČFS
NL-O sekci nemocničních lékárníků
Napsal uživatel Martin Šimíček   
Sobota, 06 Prosinec 2008 19:31

1. Název a postavení


1.1. Česká farmaceutická společnost (zkratka ČFS) je celostátní společností se sídlem v Praze, působící na území České republiky.

1.2. ČFS je samostatná, dobrovolná, nevládní, otevřená organizace farmaceutů a dalších odborníků ve zdravotnictví a v oborech, jež do zdravotnictví aplikují výsledky své činnosti.

1.3. Společnost je politicky, ekonomicky a organizačně nezávislá na politických stranách, státních a hospodářských orgánech, ostatních společenských, zájmových a odborných organizacích a občanských iniciativách. Spolupracuje však s nimi při prosazování společných zájmů.
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 41 42 43 44 45 46 47 48 Další > Konec >>

Strana 48 z 48

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 149 

 Související instituce a webové stránky:

Ceska_lekarnicka_komora                   

     ČLnK                         IPVZ                           NCONZO                            ČFS ČLS JEP


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack